Naše díky patří hasičům, zaměstnancům i partnerům

Požár v kolínské elektrárně byl v závěru roku 2020 zatěžkávací zkouškou pro energetickou divizi skupiny Veolia. O tom, jak se ji díky připravenosti a zkušenostem silné nadnárodní společnosti podařilo zvládnout a domácnosti napojené na centrální zásobování teplem si mohly užít závěr roku v teple a komfortu, jsme si povídali s Martinem Brůhou, ředitelem regionu Čechy ze skupiny Veolia Energie.

 

Kde vás zastihla zpráva o havárii v kolínské teplárně 28. prosince?

Na cestě na hory s rodinou. Manželce jsem předal řízení, po cestě telefonoval, vysadil rodinu a hned jel zpátky. Výhodou je, že komunikaci v podobných situacích máme detailně popsanou havarijním plánem. Všichni tak věděli, co mají dělat a ihned jsme kontaktovali například starostu Kolína, partnery a průmyslové zákazníky. 

Co přesně havarijní plán stanoví?

Je to směrnice pro stav nouze, která detailně popisuje, jak postupovat v případě živelné pohromy či právě mimořádné havárie. Povinnost havarijního plánu je daná energetickým zákonem. V rámci Veolie ale klademe velký důraz na jejich detailní zpracování a informovanost při mimořádných situacích. To se potvrdilo jako správné, reakce klientů na krizovou komunikaci byly velmi pozitivní. Průmysloví odběratelé oceňovali, že díky aktuálním informacím dokázali pružně reagovat a omezit škody na provozech. Krizovou komunikaci ocenil i starosta města Kolína, který velmi pomohl s medializací a informovaností vůči široké veřejnosti.  

Co pomohlo situaci řešit?

V rámci péče o zákazníky probíhá průběžná komunikace na formální i neformální úrovni, což je obrovskou výhodou v okamžiku, kdy potřebujete řešit mimořádnou či nepříjemnou situaci. Neformální vztahy s hasičským sborem, městem i klienty nám velmi pomáhají a snažíme se je posilovat ve všech závodech. Řada klientů si prohlédla naše provozy a také my jsme měli možnost navštívit jejich výrobní závody. Tato znalost nám v případě Kolína velmi pomohla naplánovat komunikaci tak, abychom omezili vícenáklady ve výrobních provozech průmyslových klientů. 

Odstávka v Kolíně byla minimální. Máte záložní zdroje připraveny ve všech provozech?

Ano, ve všech závodech máme provozní směrnice, které stanoví konkrétní záložní zdroje. Jejich funkčnost navíc každoročně testujeme při letních odstávkách. V případě Kolína je záložním zdrojem Výtopna Východ, která byla loni v létě v provozu dokonce 6 týdnů, což nám velmi pomohlo v jeho bleskovém spuštění. Připravenost záložních zdrojů je jednou z klíčových výhod systémů centrálního zásobování teplem. Zákazníci díky nim podobné mimořádné události pocítí opravdu jen minimálně. 

Co dalšího pomohlo?

Osvědčila se nám dobrá příprava. Jedním z našich partnerů je společnost Lučební závody Draslovka, se kterým jsme v loňském roce uzavřeli smlouvu o navýšení dodávek páry v případě mimořádných událostí, což velmi pomohlo vykrýt nezbytné dodávky prakticky bez omezení. 

Samozřejmě jsme ale věděli, že záložní zdroje poskytují omezenou kapacitu a je nutné co nejrychleji spustit hlavní zdroj. Po uhašení požáru v odpoledních hodinách jsme proto zhodnotili stupeň poškození a ještě v noci po revizních posudcích zprovoznili plynový kotel. To bylo klíčové pro úplné obnovení dodávek do 24 hodin po požáru.

K jak velkému výpadku by mohlo dojít, pokud by se havárie stala na domovní kotelně? 

U domovních kotelen nejsou záložní zdroje a není tak možné okamžitě zajistit náhradní zásobování. Pokud by bylo poškození značné a bylo nutné zajistit nový zdroj, mohla by odstávka trvat až měsíc. Tuto situaci je možné řešit nouzově, ale samozřejmě to není otázka minimálního výpadku, jako tomu bylo v Kolíně, ale mnohem delšího omezení dodávek. 

Jakou roli hraje prevence?

Velmi se nám osvědčila dlouhodobá spolupráce našich závodů s místními hasičskými sbory. Přímo v areálu elektrárny probíhá jednou za dva roky cvičení, v rámci kterého hasiči testují své vybavení a my si procvičujeme postupy při mimořádných událostech. Z těchto cvičení vznikají také doporučení, jak areál upravit, aby byl případný zásah co nejefektivnější. Jedním z nich bylo například rozšíření sítě hydrantů a suchovodů na střeše kotelny kolínského areálu, což velmi pomohlo při samotném zásahu. Každý rok také samozřejmě probíhají školení BOZP.

Podařilo se zjistit, jak k požáru došlo?

Příčiny požáru zatím neznáme, stále ještě probíhá vyšetřování na úrovni hasičů, policie i interního vyšetřovacího týmu. Preventivně jsme však okamžitě provedli kontrolu zauhlovacích a dopravních cest na všech lokalitách, kde spalujeme uhlí a biomasu, v ČR i okolních zemích.

Jak často k podobným událostem dochází?

Pro Veolii je to velmi mimořádná událost. V minulosti se nic podobného nestalo, ale obecně takové situace v tomto typu provozu nastat mohou, i když maximálně dodržujete veškerá preventivní opatření a pracovní postupy. O to důležitější je, abychom měli detailně propracovanou prevenci a uměli minimalizovat riziko výskytu podobné události. A když už k ní dojde, měli připravené krizové plány, které pomohou situaci zvládnout. 

Jak velkou roli sehrálo to, že jste součástí silné mezinárodní skupiny?

Bezesporu to hrálo významnou roli. Dokážeme zajistit, aby potřební dodavatelé byli na místě havárie okamžitě, což je klíčové a například u menších společností velmi obtížně dosažitelné. 

Zaznamenali jste již reakce zákazníků?

Byly neuvěřitelně pozitivní. Hned v úvodu někteří klienti nabízeli pomoc, čehož si velmi ceníme. Nezaznamenal jsem žádnou stížnost, naopak od jednoho podniku jsme obdrželi děkovný dopis, ve kterém byla oceněna rychlá a efektivní komunikace, která umožnila se na situaci připravit. Klienti a partneři ocenili, že dodávka byla velmi rychle obnovena a výpadek tak na ně neměl zásadní dopad. Poděkování za informovanost jsme dostali také od pana starosty. Díky práci našich zaměstnanců mohli všichni zákazníci prožít konec roku v klidu a teple svých domovů. 

Jaké výhody centrálního zásobování teplem se v této mimořádné události prokázaly?

Je třeba si uvědomit, že s provozem jakéhokoli tepelného zdroje je spojena velká zodpovědnost. Není to jen o tom, že musíte zajistit dodávku, ze zákona máte také právní odpovědnost za provoz. V případě centrálního zásobování právní odpovědnost stoprocentně přebírá dodavatel. Klientům stačí jen otočit termoregulační ventil na radiátoru, o zbytek se postaráme my.  

„Je třeba si uvědomit, že s provozem jakéhokoli tepelného zdroje je spojena velká zodpovědnost. V případě centrálního zásobování právní odpovědnost stoprocentně přebírá dodavatel“.
Martin Brůha
ředitel regionu Čechy ze skupiny Veolia Energie

Havarijní plán 

stanoví několik stupňů regulace a pro každý z nich také definuje míru omezení dodávek do nemocnic, domácností či průmyslovým zákazníkům. Konkrétně kolínská událost byla v sedmém stupni regulace, kdy je prioritou zajistit dodávky pro nemocnice a sociální služby, a proto bylo nutné dočasně odstavit průmyslové odběry. Tento mechanismus je samozřejmě součástí všech smluv s průmyslovými zákazníky, kteří mají pro tyto případy zpracované krizové scénáře.