Prestižní ocenění Česká hlava - Národní cenu vlády ČR obdržel prof. Petr Sommer, Cenu společnosti Veolia získal Mgr. Karel Škubník

Hlavní ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace nazvané „Národní cena vlády ČR“ obdržel prof. Petr Sommer, český archeolog a ředitel Centra medievistických studií AV ČR. Cenu Doctorandus – cenu společnosti Veolia, získal Karel Škubník, který studoval vir deformovaných křídel u včel.

Generálním partnerem projektu Česká hlava je, kromě společnosti Kapsch Telematic services s.r.o., Skupiny ČEZ, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, také společnost Veolia Česká republika, a. s.

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen - nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.
Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí.

Doctorandus - přírodní vědy, cena společnosti Veolia

Mgr. Karel Škubník – studium viru deformovaných křídel včel

Virus deformovaných křídel je hlavní příčinou, proč od roku 1950 klesá počet včelstev včely medonosné v Evropě a Severní Americe. Je jednou z hlavních příčin celosvětového problému se syndromem zhroucení včelstev. Napadené včely mají deformovaná křídla, ale i jiné části těla. V současné době neexistují léky proti tomuto viru. Virové infekce proto není možné léčit a téměř všechna včelstva v Evropě jsou tímto virem infikována. Izolovat tento virus se podařilo vědcům v Japonsku už před třiceti lety. Karel Škubník popsal strukturu tohoto viru, za různých podmínek. Objevil, jakým způsobem vstupuje virus do včelích buněk, čímž otevřel možnost k vytvoření protivirové látky, která by tuto nemoc mohla léčit. Stalo se tak díky tomu, že kombinoval dvě metody studia virů – a to kryo-elektronovou mikroskopii a rentgenovou krystalografii. Použití kombinace těchto metod je v ČR naprosto unikátní a i ve světě je provádí jen malý počet laboratoří
 
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.,DSc. je český archeolog, ředitel prestižního Centra medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze a vědecký pracovník Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Odborně se zabývá církevní archeologií a středověkou duchovní kulturou.

Prof. Petr Sommer je mezinárodně uznávaným odborníkem v oborech archeologie a historie raně středověké Evropy, tedy doby, která zásadní měrou ovlivnila naši současnost. Je nejen respektovaným badatelem, ale také uznávaným pedagogem a popularizátorem výzkumu středověkých památek a duchovní kultury raně křesťanského období. Podílel se na výzkumech nejstarších českých klášterů nebo je sám vedl na Ostrově u Davle, v Praze-Břevnově, v Praze-Strahově a především v Sázavě. K nejvýznamnějším vědeckým výsledkům prof. Sommera patří právě detailní poznání stavebního a historického vývoje Sázavského kláštera, dnes významné Národní kulturní památky, a každodenního života jeho obyvatel. Je autorem či spoluautorem řady monografií, studií a článků, které zásadně rozšířily dosavadní poznání o počátcích křesťanství v Čechách a o počátcích českého státu ve středoevropském kontextu.