Ekologizace energetických provozů výrazně pomohla ovzduší v MSK

2. února 2016  • Energie
Fingerprint
Dva roky monitoroval státní Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve spolupráci se svými partnery, především z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a České geologické služby Praha, znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 a jeho původce v Moravskoslezském kraji. Výstupem výzkumu jsou mimo jiné interaktivní mapy kraje pro letní a zimní období, kde je pro každé místo vyjádřen procentuální podíl zdrojů znečištění prachem. Nezávislý a důkladný průzkum prokázal, že velká energetika přispívá k imisím jen malým zlomkem. Mnohem většími původci znečištění jsou doprava, lokální topeniště, resuspenze prachu z povrchu a špatné ovzduší v sousedním Polsku. Až za nimi je v pomyslném žebříčku průmysl a hutnictví. Energetika tento výčet uzavírá. 

Ukazuje se, že investice skupiny Veolia Energie do ekologizace svých provozů mají smysl a výrazně se projevují ve stavu ovzduší,“ uvedl k závěrům výzkumu Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR. „V minulých letech jsme do ekologizačních opatření investovali asi čtyři a půl miliardy korun. Další asi dvě miliardy budeme investovat v následujících letech. Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším evropským předpisům,“ shrnul.
Fingerprint - Graf 2

Graf 1


Podobný názor má i Petr Holica ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který poukázal na další pozitivní efekty: „Ekologické investice jsou pro firmy v Evropské unii nutností. V našem kraji platí ještě přísnější emisní limity, a tak můžeme říct, že ekologizační opatření všech velkých firem v Moravskoslezském kraji, včetně Veolie Energie ČR, tvoří technologickou špičku. Pozitivní dopady nehledejme jen v životním prostředí. Ekologické investice vytvářejí také nová pracovní místa."

Řešitelé projektu nejprve odebrali asi 300 vzorků z jednotlivých zdrojů (komíny průmyslových podniků či rodinných domů) a surovin (uhlí, dřevo, struska, popílek atd.). Tím získali nezaměnitelnou stopu, kterou následně mohli porovnat s více než 1 000 vzorky imisí odebraných z ovzduší. Proto se vžil mezi řešiteli pracovní název projektu Fingerprint, tedy otisk prstu. Měření probíhalo ve čtyřech etapách (dvakrát v zimě, jednou v létě a jednou během přechodného období) a vždy byly odebírány 24hodinové vzorky. Celkový celoroční podíl jednotlivých znečišťovatelů je uveden na grafu 1.

Odebrané vzorky byly sledovány i pod mikroskopem (prachové částice vznikající při průmyslových operacích nebo z dopravy vypadají jinak). Zohledněny byly také meteorologické podmínky, především zpětné trajektorie proudění vzduchu a větrné růžice. Výsledná emisní data pak byla zpracována podle české národní metodiky SYMOS´97, která umožnila zapojit i vliv zdrojů mimo Českou republiku. Díky všem uvedeným postupům je projekt zcela komplexní a velmi důkladný.Fingerprint  pracuje s daty roku 2013 a je v rámci České republiky unikátní, protože zatím žádný podobný projekt nevznikl.
 
Fingerprint Graf 1

Graf 2

Doposud se podíly zdrojů znečištění odhadovaly poměrem třicet procent doprava, třicet průmysl, třicet lokální topeniště a zbytek další zdroje. Projekt tvrzení změnil a zároveň upřesnil,“ sdělila Lucie Hellebrandová, vedoucí Oddělení ovzduší ze Zdravotního ústavu v Ostravě. „V topné sezoně narůstá vliv lokálních topenišť. V kraji jsou místa, kde je vliv topenišť až 75 %,“ dodala. Na jiných místech je nejvýraznějším znečišťovatelem doprava. Třeba v Ostravě-Porubě pochází až polovina prachu právě z dopravy. V celokrajském porovnání pak 37 % měřeného znečištění pochází ze sousedního Polska.

Zajímavé je i porovnání uvádějící, pro kolik obyvatel je který typ zdroje znečištění dominantní. Pro 48 % obyvatel MSK je největším problémem doprava. Druhou největší skupinu představuje dálkový transport prachu ze vzdálených lokalit především v Polsku. Velká energetika v MSK vůbec v tomto porovnání nefiguruje (viz graf 2). 

Mapu odhadu průměrných koncentrací PM10 v MSK v zimním období v MSK naleznete na tomto odkazu.
Mapu odhadu průměrných koncentrací PM10 v MSK v letním období v MSK naleznete na tomto odkazu.


Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
...
 
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com   
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.