Londýn – Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Recyklujeme a využíváme odpady

Nakládání s odpady v hlavním městě vyžaduje příkladnou kvalitu služeb, neustálé inovace a důkladné naslouchání obyvatelům.
 

Informovanost obyvatel o třídění a využívání odpadu

Spojené království jasně dalo najevo své ambice v oblasti využívání energie a materiálů ze svých odpadů. To znamená neustále zvyšovat povědomí obyvatel a motivovat je, aby přijali nové návyky a více recyklovali. Vzhledem k tomu, že se v Londýně mluví více než 300 jazyky, tak je důležité, aby komunikace byla srozumitelná pro maximální počet lidí.

Inovace ve všech fázích nakládání s odpady

Společnost Veolia zajišťuje již řadu let čištění a nakládání s odpady v několika londýnských čtvrtích: Westminster, Regent’s Park nebo nejnověji Southwark, kde chce Veolia do roku 2016 zvýšit úroveň využití materiálu z dosavadních 27 % na 40 %. Střediska pro třídění odpadu, která Veolia provozuje, zavádějí zařízení pro zvýšení míry využití plastových materiálů, hliníku, kartonů a papíru. Třídicí jednotka na mechanicko-biologickou úpravu zpracovává sebrané zbytkové odpady a odděluje recyklovatelné a biologicky rozložitelné látky, které jsou přeměněny na palivo.
 
Deborah Collins,
strategická ředitelka pro životní prostředí a volný čas pro oblast Southwark

„Provozovna celkového nakládání s odpady v Southwarku nám umožňuje získat jak vysokou míru recyklace, tak i kvalitní materiály. Tyto dobré výsledky přímo souvisejí se smlouvou podepsanou společností Veolia a s investicemi britské vlády a našeho partnera.“ 

Klíčové údaje

 • 587 000 tun nevyprodukovaných emisí CO2 v Poznani a Lodži
 • 492 000 MWh zelené elektřiny za rok
 • 915 000 MWh tepelné zelené energie za rok
 • 634 000 tun spálené biomasy za rok
 • 175 000 tun sebraného, upraveného a recyklovaného odpadu ročně ve Westminster
 • 80 % využitého odpadu v okrese Southwark (využití energie a materiálu).

Výhody pro zákazníka

 • Vysoká kvalita služeb
 • Nárůst míry využití energie a materiálu z odpadů
 • Technická a společenská inovace

Řešení

 • Logistika: klasický sběr s vysokou výkonností
 • Čištění města
 • Oddělení toku materiálu: vysoce výkonné třídění, dálkově ovládané třídění a mechanicko-biologické třídění
 • Využití materiálu: druhotné recyklované materiály
 • Využití energie: jednotka energetického využití, výroba tuhých alternativních paliv
 • Řízení a lidský kapitál: řízení zaměstnanců, průběžné vzdělávání
 • Sociální a společenské projektování: dialog se zúčastněnými stranami, motivační zpoplatnění, informační programy zaměřené na třídění odpadu

492 000 MWh zelené elektřiny za rok

634 000 tun spálené biomasy za rok