Sydney – Austrálie

Veolia zajišťuje nakládání s odpady v jižní části Sydney

V Austrálii podporuje Veolia přechod od modelu zpracování odpadu ve městě a skladování k jeho využití.
 

Snížení množství odpadu ukládaného na skládky o 60 %

Veolia ve své smlouvě stanovuje, že do konce roku 2014 sníží množství odpadu ukládaného na skládky o 60 % tím, že jako řešení zvolí energetické využití a recyklaci. Odpady budou přepravovány po železnici do střediska mechanicko-biologického třídění společnosti Veolia ve Woodlawn nacházejícího se 250 km jižně od Sydney. Biologicky rozložitelný odpad bude použit na produkování kompostu použitého na obnovu těžební lokality ve Woodlawn. Recyklovatelný odpad bude tříděn a nasměrován na trh s druhotnými surovinami. Nerecyklovatelné odpady budou využity energeticky.
 

Snížení nákladů a uhlíkové stopy, vytvoření nových pracovních míst

Řešení navrhované společností Veolia povede k úspoře provozních nákladů pro územní samosprávu a ke snížení uhlíkové stopy. Smlouva stanoví výstavbu nového sběrného centra v Banksmeadow (jihovýchodní předměstí Sydney), čímž se v této lokalitě vytvoří 40 pracovních míst a 35 pracovních míst v místě využití ve Woodlawn.
 
John Faker,
předseda regionální organizace Southern Sydney Regional Organisation of Councils (SSROC) v jižním Sydney

„Organizace SSROC spolupracovala se společností Veolia, aby nabídly trvalou alternativu skládkám, a to jak ekonomicky, tak i environmentálně. Nakládání s odpady zaujímá v budoucím růstu Sydney stále významnější místo a smlouva podepsaná se společností Veolia ukazuje, že jsme se vydali správným směrem.

 

Výhody pro zákazníka

  • Zvyšování míry využití
  • Snížení nákladů
  • Vytvoření lokálních pracovních míst

Řešení

  • Logistika: přeprava odpadů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné
  • Oddělení toku materiálu: klasické třídění, mechanicko-biologické třídění
  • Využití materiálu: druhotné recyklované materiály
  • Využití energie: jednotka energetického využití
  • Řízení a lidský kapitál: řízení zaměstnanců, průběžné vzdělávání

Snížení množství odpadu ukládaného na skládky o 60 % 

Vytvoření 75 pracovních míst