Lidé

Prioritou skupiny Veolia je vytvořit pro zaměstnance takové pracovní prostředí, které umožní nasměrovat co nejvíce energie a talentu pro dosažení společných firemních cílů a spokojenosti zákazníků. Vytváří proto nadstandardní pracovní podmínky, poskytuje zajímavé benefity a její prioritou je profesní rozvoj, vzdělávání zaměstnanců a bezpečnost práce.

Vzdělávání zaměstnanců

Skupina Veolia v ČR se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvalifikace a školení svých zaměstnanců, což patří k prioritám skupiny. Jde o neoddělitelnou součást firemní kultury i významný faktor odlišení společnosti na trhu. Kompletní vzdělávání zaměstnanců skupiny zajišťuje Institut environmentálních služeb, a.s., (IES) se svou širokou nabídkou kurzů a tréninkových programů, z nichž je řada akreditována MŠMT. IES je významnou složkou mezinárodní sítě tréninkových center skupiny Veolia, tzv. Campusů Veolia.
www.institutes.cz


Bezpečnost práce

Pravidla Vždy bezpečně
PDF - 329.1 KB

Veolia se zaručila poskytovat ještě lepší ochranu všem zaměstnancům před pracovními riziky a zlepšovat bezpečnost na pracovišti. Bezpečnost práce je vedle vzdělávání zaměstnanců druhým strategickým bodem stanoveným na mezinárodní úrovni pro celou skupinu Veolia. Základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO zprostředkovává také kodexy bezpečnosti práce. Zaměstnanci procházejí kromě odborných školení také kurzy první pomoci. Kodex manažerského chování 

Kodex manažerského chování
PDF - 757.87 KB

Kodex manažerského chování je nepostradatelným nástrojem budování firemní kultury skupiny Veolia, protože umožňuje dosáhnout větší vnitřní soudržnosti, nabýt na energičnosti a vitalitě a lépe reagovat na neustále změny na trhu.


Diverzita

Veolia klade velký důraz na sociální soudržnost a stabilitu, především pak v obdobích organizačních změn. Velkou pozornost proto věnuje kvalitě sociálního dialogu s orgány zastupujícími zaměstnance, jakož i respektování diverzity, principu rovných příležitostí a boje proti všem formám diskriminace. Skupina Veolia prosazuje náborovou politiku navrženou tak, aby lidem ohroženým na trhu práce usnadnila nalezení pracovního uplatnění.