Chytré technologie ve vodárenství - Všechno se nepřepočítává na peníze

„Ani ve vodárenství, stejně jako v energetice či jiných sítích, které tvoří infrastrukturu, se v budoucnu nemůžeme bez smart technologií obejít,“ říká Bohdan Soukup, technický a provozní ředitel Veolie pro ČR a SR. „K dispozici už je jich velké množství a řadu z nich začíná společnost Veolia využívat. Postupně je zdokonalujeme podle toho, jak si to vyžaduje provozní praxe, zákazníci nebo nové legislativní předpisy.“

V čem vám chytré technologie ve vodárenství pomáhají?
Pozitiva můžeme rozdělit do několika oblastí. Přímo v naší hlavní činnosti je to úspora nákladů, ať už na energie, tak na lidskou práci, snižování ztrát vody a posílení preventivní údržby. Nezanedbatelné je i snížení počtu chyb při odečtech veličin. V dalších oblastech je to možnost lepšího rozhodování v kritických situacích a účelné nasazení zdrojů při záchraně lidských životů a ochraně svěřeného majetku. A konečně to má význam i pro naše zákazníky, přináší jim to vyšší komfort, protože se zrychlí odstraňování poruch a mohou s námi on-line komunikovat pomocí chytrých mobilů či počítačů.

Kde využíváte tzv. smart metering?
Smart metering má mj. velký přínos např. pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nahradí člověka, když je třeba odečítat vodoměry v hluboké šachtě, šachtě s nebezpečnými plyny, zatopené či jinak v nepřístupné šachtě. Dálkové odečty spotřeby vody, případně všech dalších energií, zajistí soukromí zákazníkům a usnadní získávání těchto informací bez nutnosti komunikace s majiteli odběrných míst. Dnes máme v našich vodárenských společnostech u zákazníků už nainstalováno přes 23 500 dálkově odečítaných vodoměrů, nejvíce v severních Čechách.

Mezi chytré technologie patří také matematické modelování sítí…
Výhodou je možnost vytvářet modely sítí rozvodů pitné vody i kanalizačních sítí, vyhledávat problematická místa na síti, snižovat ztráty vody či optimalizovat tlaky. Tyto modely umožňují ihned porovnávat vypočtená data s těmi, která jsou reálně naměřena v terénu. Můžeme se precizněji vyjadřovat ke stavebním záměrům, které se dotýkají vodárenských a kanalizačních sítí, protože jsme schopni vypočítat tlak a kapacitu dodávek vody v daném místě po navrhované změně a simulovat vlivy plánované výstavby na zásobování již existující zástavby.
Mezi první českými firmami instalovala on-line hydraulický model vodárenské sítě naše Vodohospodářská společnost Sokolov. Základním prvkem unikátního řešení je matematický model systému skupinového vodovodu Horka, který zásobuje pitnou vodou města a obce na území okresu Sokolov a z menší části také Cheb a Karlovy Vary.
 
Co vše dnes dokáže takový smart dispečink?
V takovém dispečinku se nachází deset různých informačních systémů a může zpracovávat tisíce údajů denně. Propojením systémů lze data filtrovat, kombinovat, dávat do souvislostí. Automatická výměna dat zlepšuje výkonnost provozované infrastruktury, zkvalitnění údržby, zkrácení doby nutné pro opravy poruch na sítích, optimalizaci nákladů, zvýšení standardu ostrahy objektů a celkové bezpečnosti vodohospodářských zařízení. Takovým příkladem je dobře fungující dispečerský systém SWiM ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK).
SWIM v PVK poskytuje přehled o okamžité situaci na síti a automaticky rozesílá potřebné informace prostřednictvím SMS, mailů nebo umožňuje zobrazit provozní události v Google mapách, včetně umístění cisteren s vodou. Zaregistrovaní zákazníci tak mohou dostávat informace o haváriích včetně toho, kdy bude dodávka vody obnovena.

Ve vaší energetické divizi jsou podobné dispečinky?
Ano, Veolia Energie má k dispozici „Hubgrade“, což je chytrý dispečink pro energetiku. Jde o nástroj na dálkové řízení spotřeby tepla v reálném čase, sleduje vývoj spotřeby tepla a optimalizuje náklady. Díky tomu je Veolia Energie schopna garantovat spotřebu tepla a fakturaci a přinést klientovi úsporu. Tento Hubgrade funguje mimo jiné v Karviné (zatím pro analýzy distribučních sítí), v Bratislavě, kde přes tento dispečink řídíme optimalizaci sítí a vytápění na sídlišti Petržalka. V Košicích a okolí zase takto ekonomicky zajišťujeme vytápění ve více než 70 školách.
Smart technologie používá v zahraničí i divize Veolia Odpady. Hlídají tak naplněnost odpadkových košů nebo popelnic, což jim pomáhá optimalizovat trasy popelářských aut, šetří tak náklady na pohonné hmoty a omezují emise výfukových plynů do ovzduší.

Nové technologie pomáhají vašim zaměstnancům, zefektivňují jejich práci…
Napojení měřících a sdělovacích prvků na internetovou síť zajišťuje rychlé přenosy dat a jejich zobrazování v dispečinku, v telefonech, tabletech apod. Např. Severočeské vodovody a kanalizace zobrazují okamžitou polohu cisterny s vodou v mapách spolu s informací o aktuálním stavu vody v cisterně. Zaměstnanci dopravy tak vědí, kde a kdy mají cisterny vodou doplnit. Spouštíme také digitalizaci formulářů, např. montážních lístků, s využitím digitálního podpisu. Mezi aplikace ve smartphonech pro zaměstnance lze například zařadit výstupy z geografického a technického informačního systému pro pracovníky údržby. Díky tomu dostanou přesnou informaci o stavu např. čerpadla.

Co nového chystáte pro své zákazníky?
V dubnu spouštíme nový zákaznický portál a i novou modernější mobilní aplikaci. Našim cílem je nejen modernizovat uživatelské prostředí, ale především zvýšit komfort našich zákazníků a spotřebitelů. Platit účty na cestě do práce, ve frontě v obchodě nebo doma u televize je již běžnou záležitostí. Možnost platby online přes portál či aplikaci v našem oboru je však nadstandardní.
 
Jak je to s ekonomickou stránkou zavádění smart technologií? 
To se samozřejmě liší technologii od technologie. Matematický model je sice ze začátku dost nákladný, ale při prvním větším stavebním záměru se vložené prostředky vrátí, protože výpočty lze ušetřit spoustu investičních nákladů, které by jinak bylo potřeba vynaložit. Tento model např. umožní zcela přesně dimenzovat nutnou čerpací techniku, vyloučí překvapení, kdy se po realizaci záměru ukáže, že vlivem změny tlakových poměrů na síti se některé oblasti obce mohou ocitnout bez dostatečného tlaku apod.
Trochu jiné je to u bezpečnosti práce. Je to veličina, kterou lze jen obtížně přepočítávat na peníze. K tomu mohu ovšem říci jen to, že bezpečnost našich pracovníků je trvalou prioritou Veolie a je kategorií, kde nelitujeme vynaložených prostředků. Smart zákaznická centra, zákaznické portály a aplikace pro mobilní telefony také nové tržby nepřinášejí, ale vrací se nám to prostřednictvím dlouhodobé spokojenosti našich zákazníků.