Společenská odpovědnost firem a mnohostranná výkonnost

Finanční a nefinanční výkonnosti je věnována stejná pozornost

Veolia se zavázala, že bude užitečná pro všechny zúčastněné strany, a proto přijala za své cíle a ukazatele v environmentální, sociální a společenské oblasti (CSR). Tento přístup označuje termínem „mnohostranná výkonnost“. Mnohostranná výkonnost, která je účinným nástrojem pro řízení a transformaci podnikání, přistupuje k ekonomickým, sociálním, společenským a environmentálním otázkám jako k nedělitelnému celku a nastoluje mezi jednotlivými rovinami výkonnosti rovnováhu.

Co je to společenská odpovědnost firem?

Společenská odpovědnost firem (CSR) je role, kterou může firma hrát v udržitelném rozvoji naší společnosti.
V roce 2015 definovala Organizace spojených národů 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) pro období do roku 2030, mezi něž patří umožnit každému člověku žít zdravě a v dobrých hygienických podmínkách, mít přístup k čisté vodě, bojovat proti změně klimatu, zachovávat a obnovovat ekosystémy naší planety a podporovat trvalý, sdílený a udržitelný hospodářský růst a důstojnou práci pro všechny.

Společnost, která chce být společensky zodpovědná, identifikuje environmentální, sociální a společenské dopady své činnosti a také svůj možný přínos k dosažení alespoň jednoho ze 17 cílů udržitelného rozvoje. Poté se snaží svůj pozitivní dopad maximalizovat a naopak omezit ten negativní. Za tímto účelem spolupracuje se zúčastněnými stranami.

Tři pilíře společenské odpovědnosti Veolie

Skupina spolupracuje se všemi zúčastněnými stranami a je přesvědčena, že ekonomické, environmentální, sociální a společenské otázky je třeba chápat jako jeden nedělitelný celek. 
V oblasti environmentální, sociální a společenské výkonnosti se Veolia zavazuje:

 • Bojovat proti znečištění a urychlovat ekologickou transformaci
 • Působit smysluplně a podporovat rozvoj a angažovanost svých zaměstnanců
 • Odpovědně podporovat regionální rozvoj

Společenská odpovědnost Veolie se opírá o pevné vedení, závazek dodržovat předpisy, který je demonstrován na nejvyšší úrovni skupiny, a Etický kodex.

Mnohostranná výkonnost: ucelený přístup ke společenské odpovědnosti a firemní strategii

Všude, kde Veolia působí, zúčastněné strany zaznamenaly velký rozdíl mezi „před“ a „po“, a to díky našim vynikajícím řešením a mnohostranné výkonnosti.

Estelle Brachlianoff, generální ředitelka Veolie
 

V roce 2019 Veolia definovala smysl své činnosti. Jedná se o text, v němž deklaruje svou užitečnost pro společnost. Veolia si je také vědoma toho, že při vytváření a sdílení hodnot musí zohledňovat očekávání svých zúčastněných stran – zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, zástupců společnosti a planety.

S cílem naplňovat smysl své činnosti si Veolia v roce 2020 zvolila funkční nástroj hloubkové transformace: mnohostrannou výkonnost. Je to nástroj, který ukazuje směr řízení činnosti skupiny a pomáhá nastolit rovnováhu mezi pěti rovinami výkonnosti: ekonomickou a finanční, obchodní, sociální, společenskou a environmentální. Každé z nich je věnována stejná péče a pozornost, aby byl zajištěn maximální udržitelný dopad.

Mnohostranná výkonnost vede ke společenské odpovědnosti firmy, neboť klade důraz na sociální, společenskou a environmentální rovinu ve stejné míře, jako na její finanční a obchodní cíle.

Skupina se ve svém strategickém programu GreenUp 2027 zavázala ke sledování mnohostranné výkonnosti a stanovila si 15 výkonnostních cílů. Ke každému cíli přiřadila jeden ukazatel, který bude vyhodnocovat a kontrolovat nezávislá organizace, aby bylo možné sledovat pokrok. Tyto ukazatele jsou mimo jiné podkladem pro výpočet variabilní složky odměny vedoucích pracovníků Veolie. Cíle mnohostranné výkonnosti se odráží ve všech procesech Veolie a motivují tak všechny její činnosti.
Mnohostranná výkonnost je sdílena v rámci společnosti a rovněž se zúčastněnými stranami, což ilustruje „kolo“ znázorňující: 

 • dotčené zúčastněné strany,
 • roviny výkonnosti: 
  • ekonomická a finanční, 
  • obchodní, 
  • sociální, 
  • společenská,
  • environmentální.
 • naše závazky,
 • cíle udržitelného rozvoje, kterých se tyto závazky týkají.

Mnohostranná výkonnost v praxi na Pobřeží slonoviny

Veolia ve spolupráci se společností PFO Africa navrhla jednu z největších úpraven pitné vody v západní Africe. Nachází se na řece La Mé a pomáhá uspokojovat rostoucí potřeby obyvatel Abidžanu v Pobřeží slonoviny. Její infrastruktura byla navržena tak, aby odpovídala na výzvu ohledně zajištění udržitelného přístupu k vodě: při plném provozu bude vyrábět 240 000 m³ pitné vody denně s využitím povrchové vody namísto podzemní. Jedná se o řešení, které mění život obyvatel v regionu, jenž je obzvláště zranitelný, co se zásobování rostoucího počtu lidí pitnou vodou týče.

Tento závod je příkladem našeho každodenního působení v mnoha rovinách,  ať už je to rozvoj pracovních míst na lokální úrovni, zaměstnávání žen, energetická účinnost budov nebo technologické inovace na ochranu podzemních vod... Pozitivní dopady působení Veolie jsou četné a přinášejí trvalé zlepšení přístupu k základním službám.

V roce 2018 Veolia pověřila společnost Utopies vypracováním studie o socioekonomické stopě, která měla za cíl vyčíslit a prokázat místní efekt činnosti skupiny (nákupy, stálá pracovní místa, odpovědné danění…). Tato studie, která původně pracovala pouze s daty z Francie, ale v roce 2021 byla rozšířena v mezinárodním měřítku na celkem 52 zemí, nyní pokrývá více než 98 % obratu Veolie a je spolehlivým ukazatelem toho, že Veolia v různých regionech zapustila pevné kořeny.


> Vstup na platformu Socioekonomická stopa
 

Zásadní přínos k dosažení cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (tzv. SDGs)

Smyslem činnosti Veolie je přispívat k lidskému pokroku přijetím pevného závazku plnit cíle udržitelného rozvoje stanovené Organizací spojených národů a tak přispět k lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny.
Veolia se na různých úrovních podílí na plnění každého ze 17 cílů udržitelného rozvoje OSN a na 14 z nich má dokonce přímý dopad.

na 14 cílů má Veolia přímý dopad

10 cílů je přímo spojeno s její činností

Veolia poskytuje služby obcím a hraje tedy významnou roli ve správě základních služeb v oblasti vodohospodářství vč. kanalizace (cíl č. 6), energií (cíl č. 7) a hospodaření s odpady (cíl č. 11). Skupina dále podporuje inovativní metody průmyslové výroby (cíl č. 9) a odpovědnou spotřebu v rámci cirkulární ekonomiky (cíl č. 12). Svými řešeními přispívá k dobrému zdraví a kvalitnímu životu lidí (cíl č. 3), nabízí klimatická opatření (cíl č. 13) a opatření chránící ekosystémy (cíle č. 14 a 15). Tím, že podporuje všeobecný přístup k základním službám, přispívá ke snižování nerovností ve společnosti (cíl č. 10).

Tři cíle udržitelného rozvoje spojené s organizačními prioritami Veolie jakožto společensky odpovědné firmy

Veolia se snaží rozvíjet dovednosti svých zaměstnanců s ohledem na jejich zaměstnatelnost, ale také vytvářet hodnoty pro své zákazníky a místní obyvatele prostřednictvím vzdělávací sítě (cíl č. 4). Skupina se dále zavázala k rovnosti žen a mužů na pracovišti a podniká kroky k zaměstnávání žen a ke zvýšení počtu žen mezi vedoucími pracovníky (cíl č. 5). Snaží se podporovat odpovědný ekonomický růst prosazováním důstojných pracovních podmínek pro všechny a respektováním lidských práv zaměstnanců, subdodavatelů a dodavatelů (cíl č. 8).


Jeden klíčový cíl jako hlavní hybatel naplnění všech cílů udržitelného rozvoje 

Veolia jako místní provozovatel spolupracuje se všemi zúčastněnými stranami a spoluvytváří řešení šitá na míru místním podmínkám. Rozvíjením nových partnerství, využíváním doplňkových odborných znalostí svých partnerů a vytvářením sdílených hodnot pomáhá posilovat prostředky pro realizaci všech cílů udržitelného rozvoje (cíl č. 17).