Naši zaměstnanci

Plně si uvědomujeme, že za úspěchem skupiny Veolia stojí naši zaměstnanci – experti na vodní hospodářství, energetiku, teplárenství a další specialisté, technici a dělníci v provozech, administrativní pracovníci i vedení jednotlivých dceřiných společností. Pro každou a každého z našich více než 6 tisíc zaměstnanců se snažíme vytvořit motivační pracovní prostředí, aby mohli maximálně uplatnit své znalosti i talent a přispívat k našim společným cílům a spokojenosti zákazníků. Nabízíme nadstandardní pracovní podmínky, kontinuální vzdělávání a prostředí respektující rozdílnosti.

V rámci našeho vzdělávacího institutu získalo v minulých letech více než 200 našich zaměstnanců bakalářský či inženýrský titul. Důkazem dodržování našich hodnot je dlouhodobá a otevřená spolupráce s odborovými organizacemi v oblasti sociální, mzdové, BOZP i v oblasti diverzity pracovních týmů.
Petr Slezák
Personální ředitel Veolia ČR

Zdravé a bezpečné pracovní prostředí

Veolia stále pracuje na zlepšování ochrany všech zaměstnanců před pracovními riziky a na zvyšování bezpečnosti všech pracovišť. Základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO jsou součástí našich Kodexů bezpečnosti práce. Zaměstnanci procházejí kromě odborných školení také kurzy první pomoci. Každoročně také organizujeme Mezinárodní týden bezpečnosti, při němž zaměstnancům připomínáme bezpečnostní opatření, představujeme naše výsledky i nové způsoby, jak zajistit bezpečnost.

K našim cílům patří snižování počtu pracovních úrazů, což se nám v dlouhodobém měřítku daří. Křivka frekvence, ukazující na poměr úrazů a odpracovaných hodin, má v průběhu let klesající tendenci, ač lidský faktor samozřejmě zcela odstranit nemůžeme.
DALIBOR PYŠ
H&S AND SECURITY MANAGER, Veolia pro střední a východní Evropu
PDF
Kodex bezpečnosti práce (307.19 KB)

Profesní rozvoj a angažovanost

Abychom mohli náš obor neustále posouvat dopředu, klademe důraz na zvyšování kvalifikace a školení svých zaměstnanců. Kompletní vzdělávání zaměstnanců skupiny Veolia zajišťuje náš Institut environmentálních služeb (IES) s širokou nabídkou více než 600 kurzů a tréninkových programů, z nichž je řada akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. IES je významnou složkou mezinárodní sítě tréninkových center skupiny Veolia, tzv. Campusů Veolia

Diverzita a základní lidská práva

Prosazování dialogu mezi vedením a pracovníky, podpora ohrožených a znevýhodněných zaměstnanců a pozornost věnovaná seberealizaci každého zaměstnance – to vše je pro personální práci ve skupině Veolia důležité. Velkou pozornost věnujeme kvalitě sociálního dialogu se zástupci zaměstnanců, jakož i respektování diverzity, principu rovných příležitostí a boje proti všem formám diskriminace. V našich týmech prosazujeme otevřenou komunikaci, soudržnost a stabilitu. 

Naše náborová politika směřuje ke snazšímu zapojení lidí ohrožených na trhu práce. Rozmanitost zaměstnanců totiž přináší důležitou devizu přispívající k úspěšnosti skupiny Veolia.