Pokrok, který sdílíme se zúčastněnými stranami a v jejich prospěch

Veolia chce být ve své činnosti otevřená vůči všem zúčastněným stranám, a proto s nimi pravidelně komunikuje a spolupracuje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Tato otevřenost je základem smyslu její činnosti a dalece přesahuje pouhý dialog. Veolia chce spolupracovat na vývoji užitečných řešení s pozitivním dopadem pro všechny.
 

Toto sdílení pokroku se zúčastněnými stranami a v jejich prospěch nese následující jméno:

 

 • Městské a obecní úřady
 • Průmyslové podniky a terciární sektor (významní zákazníci, místní aktéři)
 • Státy
 • Spotřebitelé, zemědělci a koncoví uživatelé
 • Potenciální zákazníci
 • Akcionáři a představitelé skupiny
 • Investoři / udržitelné investování
 • Banky / pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé
 • Statutární / externí auditoři
 • Další finanční partneři
 • Zaměstnanci, učňové, stážisté, studující při zaměstnání (skupina, zóny a obchodní jednotky)
 • Odbory / zástupci zaměstnanců
 • Uchazeči / bývalí zaměstnanci / ohlašovatelé etických pochybení
 • Ústřední orgány státní správy
 • Orgány místní samosprávy, dozorové orgány
 • Občané / rezidenti / organizace občanské společnosti
 • Volené orgány a instituce
 • Konkurenční firmy
 • Poskytovatelé služeb (sub/dodavatelé)
 • Nadace a sdružení
 • Zaměstnanecké a odborové organizace
 • Finanční a nefinanční ratingové agentury
 • Kritikové a oponenti
 • Odborníci, výzkumníci, vědci
 • Akademická obec, univerzity, vysoké a střední školy (studenti)
 • Partneři (společensky odpovědné firmy, start-upy, výzkumné ústavy)
 • Veřejné mínění (průzkumy, odvětvové zprávy)
 • Think tanky / názorové autority
 • Média (televize, rozhlas, tisk, internet, sociální sítě)
 • Ekologické organizace
 • Asociace a nadace/nadační fondy
 • Finanční a nefinanční ratingové agentury
 • Odborníci / akademická obec
 • Mezinárodní a evropské instituce
 • Vlády (členských i nečlenských států OECD)
 • Organizace veřejných institucí (OSN, OECD, MMF, GRECO atd.)
 • Občané, zejména budoucí generace

Resourcing Together: tři hlavní úkoly

Naslouchání a dialog

Navázat otevřený dialog a aktivně naslouchat v dlouhodobém časovém horizontu.
Porozumět očekáváním a potřebám zúčastněných stran, poznat různé úhly pohledu a získat věrný a ucelený obraz reality, který nám umožní vylepšit rozhodování a dospět k nejvhodnějším řešením.

Spolupráce a hledání řešení

Spolupracovat se zúčastněnými stranami na vytváření vysoce účinných řešení, která budou přínosná pro všechny.
Je-li to jen trochu možné nebo dokonce nutné, zapojit zúčastněné strany do rozhodování.

Závazek a upřímné zhodnocení dopadu

Zavázat se zúčastněným stranám a informovat je o dopadech naší činnosti, což je v souladu se smyslem činnosti Veolie.

Modely inovativních vztahů se zúčastněnými stranami

1. NASLOUCHÁNÍ A DIALOG

 • Barometr ekologické transformace: celosvětový průzkum veřejného mínění o ekologických řešeních

V roce 2022 Veolia ve spolupráci se společností Elabe uskutečnila první barometr ekologické transformace. Jedná se o jedinečný celosvětový průzkum veřejného mínění s cílem posoudit míru přijatelnosti ekologických řešení a analyzovat překážky a hybatele urychlení transformace.
Průzkum zahrnoval vzorek odpovídající více než polovině světové populace na pěti kontinentech a přinesl bezprecedentní výsledky ve Francii i na celém světě: zatímco o tom, že čelíme klimatické změně, již není pochyb, respondenti si stále nedokážou představit, jak se s ní vypořádat. Většina respondentů z 25 různých zemí je připravena za určitých podmínek přijmout další opatření.

+ Více informací o výsledcích barometru 

 • Výbor přátel a nezávislých odborníků

V roce 2013 Veolia založila Výbor přátel a nezávislých odborníků jako prostor pro společnou reflexi. Výbor má obohacovat vrcholové vedení skupiny o názory externích pozorovatelů, lidí z nadací, státních institucí, akademické obce a partnerských společností, kteří budou přicházet s novými výzvami a předkládat nezaujaté názory na strategická témata související se smyslem činnosti Veolie a její sociální, společenskou a environmentální odpovědností, což podpoří její trvalý pokrok.

 • Matice významnosti, nástroj pro naslouchání a dialog

Rychle se měnící trhy a rozmanitost geografických podmínek, v nichž Veolia působí, vyžadují neustálý dialog a konzultace se všemi zúčastněnými stranami, ať už na místní, národní nebo nadnárodní úrovni. 
Veolia se opírá o subjekty občanské společnosti (nevládní organizace, podnikatele v sociální oblasti, sdružení spotřebitelů, komunitní organizace, akademické pracovníky a další) a se všemi zúčastněnými stranami udržuje dlouhodobé vztahy umožňující průběžný dialog a spolupráci. 
V roce 2020 provedla Veolia průzkum mezi svými externími a interními zúčastněnými stranami (zákazníky, konkurenty, dodavateli, konečnými spotřebiteli, regulačními orgány, místními obyvateli, sdruženími a svými zaměstnanci), aby porovnala strategické úkoly skupiny s očekáváními zainteresovaných stran a aktualizovala tak analýzu své významnosti v oblasti společenské odpovědnosti firem. 
Cílem bylo posoudit vnímání směrů, kterými se skupina v rámci své mnohostranné výkonnosti vydala, a to konkrétně v oblasti environmentální, společenské a sociální, aby to bylo možné zohlednit v rozhodovacích a řídících procesech.

Více se můžete dovědět zde:

 • Institut Veolia, konfrontace různých úhlů pohledu pro lepší budoucnost

V roce 2001 založila Veolia svůj Institut, který má za úkol analyzovat problémy vyvstávající na styčné ploše mezi lidskou společností a životním prostředím. Institut je koncipován jako platforma pro výměnu názorů a diskuzi a jeho posláním je sbírat a šířit zkušenosti a odborné znalosti nejrůznějších aktérů, jako jsou výzkumní pracovníci, nevládní organizace, mezinárodní organizace nebo státní i soukromé podniky. Prostřednictvím konferenčních debat, svého časopisu Facts Reports a činnosti pracovních skupin:

 • dává prostor k úvahám o tématech týkajících se životního prostředí a udržitelného rozvoje,
 • šíří informace o daných otázkách mezi autoritami i nejširší veřejností a
 • podporuje vizi Veolie zaměřenou na budoucnost.

Více informací naleznete zde: 
 

Institut Veolia

Veolia, partner think-tanku sdružení Comité 21 „Společnosti a zúčastněné strany: Nové cesty odolnosti a řízení“. 
 

Sdružení Comité 21 ve spolupráci s organizací Des Enjeux et Des Hommes vydalo v únoru 2021 mezinárodní srovnání různých postupů při dialogu se zúčastněnými stranami a v červnu pak ještě zprávu Dialog se zúčastněnými stranami za účelem posílení odolnosti, která poukazuje na současné francouzské trendy ve vedení dialogu se zúčastněnými stranami a na vliv těchto postupů na odolnost firem. 

2. SPOLUPRÁCE A HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ VE SLUŽBÁCH EKOLOGICKÉ TRANSFORMACE

 • „+1, za ekologii v praxi“

S cílem podpořit dialog na úrovni jednotlivých zeměpisných zón, obchodních jednotek, ale také na lokální úrovni Veolia navrhla a vyvinula nástroj spolupráce „+1, za ekologii v praxi“, který by měl výrazně urychlit mnohostrannou výkonnost.

Jedná se o inovativní metodiku vedení dialogu o výzvách ekologické transformace mezi jednotlivými zúčastněnými stranami s cílem odstartovat otevřenou debatu mezi aktéry s různým zázemím a umožnit spolupráci na zavádění řešení prospěšných pro co nejvíce lidí

Metodu +1, představenou jako formát „open source“, mohou ke svému prospěchu využít i jiné firmy nebo organizace. Lze ji přizpůsobit podle nejrůznějších kontextů, zeměpisných oblastí i témat. Uplatnění našla například v zakázce realizované Veolií na Azurovém pobřeží (Arianeo, nový závod na výrobu zelené energie pro metropolitní oblast Nice), která díky tomu vznikala otevřeně a transparentně. O sociálním, společenském a environmentálním efektu činnosti tohoto závodu bude podávat zprávy Nejvyšší výbor pro environmentální a společenské otázky, který sdružuje zúčastněné strany, tedy správní jednotku, zástupce občanské společnosti, organizaci Banque des Territoires a Veolii.

3. ZÁVAZEK A UPŘÍMNÉ ZHODNOCENÍ DOPADU

 • Mnohostranná výkonnost: ucelený přístup ke společenské odpovědnosti a firemní strategii

Ve snaze naplňovat smysl své činnosti Veolia v roce 2020 zavedla nástroj pro hloubkovou transformaci, tzv. mnohostrannou výkonnost. Je to nástroj, který udává směr řízení činnosti skupiny a pomáhá nastolit rovnováhu mezi pěti rovinami výkonnosti: ekonomickou a finanční, obchodní, sociální, společenskou a environmentální. Každé z nich je věnována stejná péče a pozornost, aby byl zajištěn maximální udržitelný efekt.

Skupina se ve svém strategickém programu GreenUp 2027 zavázala k mnohostranné výkonnosti a stanovila si 15 výkonnostních cílů. Pro každý cíl stanovila jeden ukazatel, který bude měřit a kontrolovat nezávislá organizace, aby bylo možné sledovat pokrok.

 • Veolia a centra ekologické odpovědnosti

Veolia přispívá k ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu rozvoji míst, kde působí, tím, že spolu s místními partnery podporuje vznik center, kde se mohou místní občané zapojit do lokální ekologické transformace.
Tento inovativní model prosazuje prostřednictvím svých smluv již od roku 2018. Záměrem je mobilizovat zúčastněné strany (zákazníky, občany, nevládní organizace, subdodavatele atd.) k řešení ekologických a společenských výzev, ale také zapojit místní obyvatele do úsilí vedoucího ke snižování množství odpadu, ochraně zdrojů a biodiverzity či k boji proti klimatické změně. 
V současné době pracujeme na několika projektech ve Francii i v zahraničí.

Od roku 2014 je Veolia hlavním partnerem REcyclerie, což je bývalé nádraží přebudované na alternativní centrum pro ekologicky odpovědné experimenty. Zvyšuje zde povědomí široké veřejnosti o ekologických výzvách a alternativách vedoucích k odpovědnější a udržitelnější společnosti a mobilizuje místní občany.
Podílí se zejména na eko-kulturním programu centra a přispívá také na jeho ekologickou knihovnu, kde si návštěvníci mohou zdarma vypůjčit knihy, které získaly nebo byly nominovány na Cenu nejlepší kniha o životním prostředí.

V České republice...

Green Table – prostor pro inspiraci, setkávání, práci i odpočinek  

Inspirováni francouzskou Recyclerie a ve spolupráci s českými ekologickými asociacemi jsme chtěli vytvořit jedinečný multifunkční prostor (650 m² v přízemí pražského business centra Florentinum) skládající se z vegetariánského bistra a z variabilního coworku.

Multifunkční coworková část je neformálním místem pro práci, diskuze, konference, vernisáže, pravidelné společenské eventy – to vše se shodným jmenovatelem udržitelnosti. Slouží nejen zaměstnancům Veolia, ale často ji využívají v rámci bohatého programu naši partneři, neziskové organizace, školy, univerzity a široká veřejnost.

V bistru Green Table se přesvědčíte, že moderní vegetariánskou kuchyni lze dělat bez kompromisů, s důrazem na výjimečnou chuť. Šéfkuchařka Miluše Makó společně se svým týmem denně přímo na místě připravuje čerstvé, chutné a zároveň zdravé sezónní pokrmy.

Green Table dokazuje, že témata udržitelnosti a cirkulární ekonomiky lze uchopit moderně a optimisticky, jako přirozenou výzvu, a především příležitost pro nás pro všechny.

 • Ambiciózní projekt školy ekologické transformace

Veolia se zavázala, že v roce 2021 spojí řadu partnerů (podniky, místní úřady, veřejné orgány, subjekty zabývající se zaměstnaností a vzděláváním, sociální partnery), aby založily Školu ekologické transformace, která bude mít dva cíle:

 • podporovat řešení ekologické transformace s nejvyšším účinkem a nejvhodnějšími ukazateli z hlediska limitů naší planety a udržitelného rozvoje,
 • poskytovat odbornou přípravu v oblasti ekologické transformace na všech kvalifikačních úrovních, se zvláštním důrazem na nezaměstnané a rekvalifikaci.