Ekologické inovace, které mění pravidla hry

Klimatická změna, úbytek přírodních zdrojů a biodiverzity, nejrůznější znečištění – pro Veolii je ekologická transformace neodkladná. Víme, že polovina ekologických řešení již existuje, ale druhou polovinu je třeba teprve najít. Těmto výzvám budeme schopni čelit právě díky ekologickým inovacím, z nichž budou mít prospěch všechny zúčastněné strany, aby každý mohl uspokojovat své základní, lidské a sociální potřeby a žít na Zemi kvalitní a udržitelný život.

NAPRAVIT, ADAPTOVAT SE, TRANSFORMOVAT

Veolia přichází s inovacemi a řešeními, jež odpovídají třem časovým horizontům.

  • V krátkodobém časovém horizontu se jedná o inovace s cílem napravit následky našeho ekologického dluhu: snížení znečištění, recyklace odpadu, obnova biodiverzity...
  • Ve střednědobém časovém horizontu jde o inovace s cílem adaptovat se na extrémní klimatické podmínky a připravit se na budoucí možné výkyvy, ke kterým by mohlo docházet v důsledku zavádění adaptačních řešení, jako je například výrazný vzestup elektromobility. 
  • V dlouhodobém časovém horizontu se pak jedná o inovace s cílem transformovat ekonomické modely a zajistit jejich uhlíkovou neutralitu: ekodesign, biokonverze, zachycování a ukládání CO2...


ÚČINNÉ INOVACE

Aby byly ekologické inovace účinné, musejí nabízet řešení a odpovídat našim skutečným potřebám (biologickým, lidským a sociálním) a potřebám zúčastněných stran. Svou činností musíme opravdu měnit pravidla hry a generovat pozitivní dopad na klima a životní prostředí.

Ekologické inovace v režii Veolie jsou lokální, kolaborativní, založené na datech, technologicky propracované a úsporné

Lokální: řešení vyvíjíme po celém světě vždy s ohledem na místní podmínky, abychom je přizpůsobili potřebám, dostupným zdrojům a specifickým požadavkům každého zákazníka, průmyslového podniku nebo místních úřadů. 

Kolaborativní: na každém trhu přicházíme s inovacemi teprve na základě dialogu a konzultacemi se všemi zúčastněnými stranami: zákazníky, průmyslovými podniky a místními úřady, vědeckou obcí, našimi partnery i širokou veřejností. 

Založené na datech a technologicky propracované: podporujeme vytváření partnerství s cílem odpovídat na konkrétní potřeby našich zákazníků technologicky propracovanými inovacemi. Vývoj těchto řešení usnadňuje a urychluje racionální využívání dat. 

Úsporné: věříme, že pokud mají mít inovace maximální účinek, musejí být finančně výhodné, a jsme přesvědčeni o tom, že ziskovost je možná a udržitelná pouze tehdy, je-li založena na mnohostranné výkonnosti: ekonomické i obchodní, environmentální, sociální a společenské. 

V této souvislosti skupiny v souladu s koncepcí mnohostranné výkonnosti pracuje s řadou ukazatelů, včetně ukazatele zavádění inovativních řešení.

Ekologické inovace Veolie mají několik rozměrů – vědecký a technologický, obchodní, sociální a konečně i podnikatelský – s cílem vytvořit nové služby a trhy nezbytné pro uskutečnění ekologické transformace.
 

ČTYŘI PRIORITNÍ OBLASTI EKOLOGICKÉ TRANSFORMACE

Aby Veolia mohla udržitelně hospodařit s omezenými zdroji, musela přehodnotit nakládání se surovinami. 

Se zákazníky a partnery vytváříme nové procesy ekodesignu, využívání vedlejších produktů výroby, zlepšení recyklovatelnosti, opětovného využití odpadních vod a biokonverze, abychom každý odpadní produkt dokázali přeměnit na zdroj. 

V rámci boje proti klimatické změně vyvíjíme nové energetické služby, které jsou nízkouhlíkové, účinné a odolné. Záleží nám na tom, abychom zajistili dlouhodobý přístup k energii, která produkuje minimální množství emisí skleníkových plynů. 

V boji proti znečištění vymýšlíme inovativní řešení, abychom ochránili zdraví lidí před novými znečišťujícími látkami a zajistili kvalitní vnitřní ovzduší a vodu bez mikropolutantů. 

Hledáme nové modely potravinového řetězce a adaptace na důsledky klimatické změny, abychom zajistili, že nové demografické a klimatické podmínky nebudou brzdit zlepšování kvality života nás všech.