Etika a soulad s předpisy

Compliance — Náš závazek i konkurenční výhoda

Smyslem naší činnosti nejsou jen hospodářské výsledky, ale také zlepšování životního prostředí – a to v přírodě, stejně jako v lidské společnosti. Nulová tolerance k neetickému jednání, korupci i diskriminaci je tradiční součástí Smyslu činnosti Veolia. Zavedli jsme efektivní program etiky a souladu s předpisy (compliance). Ten nám pomáhá podporovat ve společnosti etické jednání a podnikat v souladu s pravidly, která jsou pro nás závazná.

Ať už se jedná o zákonné předpisy nebo o zásady, které si  nastavujeme z vlastní iniciativy, aby nám pomohly dodržovat a sdílet naše hodnoty. Tato pravidla jsou závazná pro všechny, kteří pro naši společnost pracují. Prostřednictvím compliance programu sledujeme, zda se pravidly řídíme a neustále se snažíme tento program vylepšovat a zdokonalovat.

V našich společnostech také zavádíme protikorupční systém řízení podle mezinárodní normy ISO 37001, který je součástí našeho závazku bojovat proti korupci a předcházet jejímu vzniku.  

Od roku 2004 naše Etická komise dohlíží na dodržování etického jednání a prověřuje jakákoliv podezření. Podněty přijímá (i anonymně) prostřednictvím aplikace Whispli.  

Naše hodnoty

Hodnoty skupiny Veolia ČR jsme vepsali do Etického kodexu, zároveň jsme také přijali Protikorupční etický kodex. Všichni naši zaměstnanci jednají v souladu s oběma kodexy. Vedoucí pracovníci se řídí také Kodexem manažerského chování, který je nepostradatelným nástrojem budování firemní kultury naší společnosti.

Veolia si klade za cíl aktivně se podílet na budování udržitelně se rozvíjející společnosti. Je klíčovým hráčem na trhu služeb úzce spjatých se životním prostředím a v této své roli každodenně přijímá odpovědnost za naplňování obecných zájmů, k nimž patří především:

  • podpora harmonického rozvoje území,
  • zlepšování životních podmínek obyvatel dotčených její činností a ochrana životního prostředí, které je v centru jejího zájmu.

Veolia podporuje rozvoj odborných kompetencí svých zaměstnanců, zvyšování bezpečnosti osob na pracovišti (prevenci pracovních úrazů), vytváření zdravého pracovního prostředí i zajišťování bezpečnosti všech spolupracovníků a zařízení, které skupina spravuje. Výměnou za zodpovědný přístup ke svým zaměstnancům Veolia od každého očekává naprostou loajalitu a respektování hodnot a etických pravidel, uvedených v Etickém kodexu.

Aktivity Veolie vždy směřují k udržitelnému rozvoji.

Vzhledem k tomu, že si Veolia stanovila za cíl „pečovat o světové zdroje“ a svou podnikatelskou činností slouží společným i sdíleným zájmům, uplatňuje se solidarita jako jedna z jejích základních hodnot ve vztazích se všemi zúčastněnými stranami, přičemž snahou skupiny je, aby se jejich očekávání protínala. Solidarita se konkrétně projevuje v řešeních, jimiž skupina dokáže zajistit základní služby všem. Jde o jeden z hlavních prvků společenské odpovědnosti firmy. 

Respekt je hlavním principem jednání všech zaměstnanců skupiny a odráží se v dodržování zákonů, respektování vnitřních předpisů skupiny a v projevování úcty vůči ostatním, což znamená především profesní rovnost a snahu o zajištění důstojnosti zaměstnanců.
Skutečnost, že Veolia respektuje právní předpisy, také poukazuje na to, že jí jsou vlastní morální principy bezúhonnosti a poctivosti. Na základě těchto principů je korupce vnímána jako trestný čin nejen ve francouzském právu, ale i ve většině dalších národních právních řádů.

Výzkum a inovace tvoří jádro strategie skupiny Veolia, neboť jejím cílem je vytvářet udržitelná řešení jak pro zákazníky, tak pro životní prostředí a celou společnost. Díky inovacím může skupina neustále zlepšovat efektivitu a kvalitu svých služeb. 

Veolia prosazuje transparentnost a etická pravidla jako podmínku budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, založených na důvěře, bezúhonnosti a vzájemné úctě, bez jakékoli diskriminace. Veolia svým zákazníkům naslouchá a reaguje na jejich technická, ekonomická, environmentální a společenská očekávání vhodnými a inovativními řešeními.

 

Naše kodexy

Veolia se ve všem, v čem podniká, snaží o dlouhodobě udržitelný rozvoj. Toho je v dnešní době možné dosáhnout jen dodržováním etických a právních norem a vymýcením všech forem korupce a diskriminace. Etika a soulad s předpisy pro naši skupinu Veolia neznamená pouze dodržování předpisů, ale představuje i katalyzátor pozitivních změn v organizaci a příležitost dělat věci správně. Současně nám přináší i jasnou konkurenční výhodu.
Philippe Guitard
Ředitel Veolia Česká republika, Ředitel Veolia pro střední a východní Evropu

Ceníme si dlouhodobých a kvalitních vztahů s našimi obchodními partnery, založených na vzájemné důvěře. Dodržováním pravidel ochrany hospodářské soutěže přispíváme k udržení zdravého a spravedlivého konkurenčního prostředí. 

V každé fázi nákupu přihlížíme ke svým závazkům k udržitelnému rozvoji. Celý segment průmyslových služeb (výkopové práce, údržba potrubí, budov a zařízení, technologických celků a podobně) je decentralizovaný a zajišťují si jej přímo jednotlivé lokální společnosti. Našimi dodavateli jsou tak zejména malé a střední firmy, ale i několik velkých nadnárodních korporací. Od dodavatelů vyžadujeme, aby i oni respektovali naše hodnoty. Požadavky na obchodní vztahy s našimi dodavateli najdete zde: "Pravidla chování třetích stran | Veolia Czech Republic

Důležitá je pro nás také spolupráce s neziskovými organizacemi, které vytvářejí chráněná pracovní místa pro své klienty se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním.