Smysl naší činnosti v praxi

Mobilizace zúčastněných stran, závazek k plnění výkonnostních ukazatelů a transformace našich procesů – to jsou tři hybatele, které nám umožňují naplňovat smysl naší činnosti v praxi.

Proklamace smyslu naší činnosti jasně a zřetelně vyjadřuje hodnoty, které skupinu jako celek spojují. Je to text definující, proč a jak jednáme a co je naší ambicí: být užiteční pro společnost a usilovat o sladění lidského pokroku a ochrany životního prostředí. Smysl naší činnosti naplňujeme v praxi tím, že transformujeme naše procesy, spolupracujeme se zúčastněnými stranami a naše činnost má udržitelný efekt v řadě oblastí: ekonomické a finanční, obchodní, sociální, společenské i environmentální.

„Smysl naší činnosti je kompas, který nám pomůže učinit z Veolie referenční firmu z pohledu ekologické transformace. Je to funkční nástroj ukazující směr naší strategie a řízený z nejvyšších pater společnosti. Je to vzor našich závazků a cílů pro dosažení pokroku, měřitelných přesnými ukazateli. Je to návod, který lze uplatnit ve všech zeměpisných oblastech, aktivitách a úrovních naší skupiny.“
 

Estelle Brachlianoff, generální ředitelka Veolie

Smysl naší činnosti mobilizuje a zapojuje naše zaměstnance a v širším slova smyslu i všechny zúčastněné strany

Dekarbonizace, regenerace a snižování znečištění: tento triptych ekologické transformace, zakotvený ve smyslu naší činnosti, má jasný cíl: zlepšit zdraví a kvalitu života lidí. O to usiluje všech našich 218 000 zaměstnanců působících v oblasti vodohospodářství, energetiky a odpadového hospodářství.

Smysl činnosti posiluje vnitřní soudržnost skupiny díky sdílené vizi, sdílenému smyslu práce a sdíleným cílům: vyvíjet a zavádět řešení, která přinášejí užitek co největšímu počtu lidí, a to společně se zúčastněnými stranami a v jejich prospěch. Výsledkem je transparentnost v jednání se zúčastněnými stranami – což jsou zaměstnanci, zákazníci, akcionáři, společnost a planeta – díky přístupům, jako je například program „+1, za ekologii v praxi“. 

Smysl naší činnosti nás zavazuje k udržitelnému působení na mnoha úrovních

Všem zúčastněným stranám věnujeme stejnou pozornost a stanovujeme si jasné výkonnostní cíle v pěti oblastech: obchodní, ekonomické/finanční, environmentální, sociální a společenské, přičemž všechny tyto oblasti řídíme velmi robustně a angažovaně.
Tomu říkáme mnohostranná výkonnost.

Abychom tuto mnohostrannou výkonnost mohli realizovat, definovali jsme na dobu trvání aktuálního strategického programu 15 cílů pro dosažení pokroku a 15 souvisejících klíčových ukazatelů, kterých se skupina zavázala dosáhnout do konce programu. Plnění ukazatelů budou pravidelně vyhodnocovat nezávislé organizace. S ohledem na tyto cíle pak budeme přizpůsobovat a posilovat naše opatření v oblasti dekarbonizace, regenerace a snižování znečištění.

o 14
mil. tun CO2 menší uhlíková stopa našich zákazníků
 

přes 320
mil. m3 ušetřené vody v roce 2022 oproti roku 2019, což byla pro představu spotřeba Singapuru za celý rok 2022
 

Smysl naší činnosti je kompasem transformace našich procesů

Smysl naší činnosti je skutečným základem, na němž se dají budovat veškeré aktivity skupiny. Je začleněn do veškerých procesů všech jednotek a útvarů: zavedení politiky odměňování vrcholového managementu na základě dosažení cílů a výkonnostních ukazatelů, hodnocení investičních projektů dle referenčního rámce mnohostranné výkonnosti…

Mezi obchodními jednotkami, jednotlivými zeměpisnými zónami a ústředím se vede široký dialog o výkonnosti. Jeho cílem je zajistit, aby každá obchodní jednotka plnila víceletý plán skupiny ve všech výkonnostních rovinách nebo aby byla v případě potřeby definována a zavedena nutná nápravná opatření.

Skupina definovala program odpovědných nákupů s cílem sladit nákupní strategii se smyslem své činnosti a modelem mnohostranné výkonnosti. Opírá se o čtyři tematické pilíře – dekarbonizace dodavatelského řetězce, podpora cirkulární ekonomiky, dodržování předpisů a ochrana lidských práv, vytváření hodnot na místní úrovni a podpora inkluze na pracovišti – a o jeden mezioborový pilíř podporující naše odběratele a partnery prostřednictvím šíření osvědčených postupů.

Smysl naší činnosti je také součástí školení, například v podobě programu „Freska ekologické transformace“, což je nástroj přizpůsobený našim aktivitám a umožňující zaměstnancům pochopit výzvy ekologické transformace, zaváděná řešení i způsob, jakým k ní každodenně přispívají.


Řízení a podpora koncepce smyslu činnosti

Řízení a podpory celé koncepce smyslu činnosti Veolie se od samotného vzniku až po uvádění do praxe ujalo nejvyšší vedení společnosti. Tato koncepce je zdrojem inspirace a řídícím nástrojem strategických programů Impact 2023 a GreenUp 2027 a je sdílena v rámci celé naší skupiny.

Správní rada schválila znění smyslu činnosti a ukazatele mnohostranné výkonnosti a dohlíží na jejich řádné plnění, především prostřednictvím pracovního výboru.

Výkonný výbor a řídicí výbor skupiny dohlíží na účinnou aplikaci koncepce. V roce 2022 byla jednomu z členů výkonného výboru přidělena odpovědnost za vztahy se zúčastněnými stranami. Cíl: inovace v této oblasti a podpora podniků.

Výbor přátel a nezávislých odborníků je pravidelně žádán o kritické posouzení postojů společnosti, čímž jí pomáhá udržet si správný kurz.

Pracovní řídící výbor, sestavený z členů výkonného výboru a funkčních útvarů, odpovídá za koordinaci a podporu přístupu v rámci skupiny.

Oddělení strategie a inovací řídí strategii Veolie ve vztahu ke všem rovinám výkonnosti v souladu se smyslem činnosti skupiny.

Síť "zpravodajů smyslu činnosti", vytvořená v roce 2021, má za úkol urychlit prosazování koncepce smyslu činnosti a mnohostranné výkonnosti ve všech zeměpisných oblastech, kde skupina působí, pomocí sdílení osvědčených postupů a monitorování pokroku v rámci své působnosti.

Smysl naší činnosti...

a jeho uplatnění ve strategickém programu GreenUp 2027.