Smysl naší činnosti

Smysl naší činnosti je ztělesněním naší ambice být užiteční pro společnost a usilovat o sladění lidského pokroku a ochrany životního prostředí.

Formulování smyslu činnosti Veolie je výsledkem dlouhodobého úsilí a doposud nevídané spolupráce napříč různorodými skupinami – od řídících orgánů společnosti, přes zaměstnance a jejich reprezentanty, Výbor přátel a nezávislých odborníků až po zákazníky a veřejnost. Mnohem více než jen o pouhý text se jedná o funkční nástroj, který udává směr naší strategii, řízené z nejvyšších pater společnosti.
 

Přečtěte si: 

  • Smysl naší činnosti
  • Co je to smysl činnosti společnosti
  • Některé významné milníky
  • Zapojení spolupracovníků

SMYSL NAŠÍ ČINNOSTI

Smyslem naší činnosti je ekologická transformace

Ekologická transformace je snaha uvést v soulad lidský pokrok a ochranu životního prostředí.
Vyvíjíme a zavádíme řešení na místní úrovni, která chrání životně důležité zdroje před znečišťováním a vyčerpáním, jakož i technologie pro dekarbonizaci v běžném životě i výrobní sféře, abychom se dokázali přizpůsobit dopadům změny klimatu. 

Na celém světě se při respektování místní kultury snažíme zlepšovat zdraví a kvalitu života lidí. 

Ve Veolii se zabýváme ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy komplexně ve prospěch co nejvíce lidí.

> Zde si můžete přečíst plnou verzi smyslu naší činnosti

Co je to smysl činnosti společnosti?

Smysl činnosti společnosti vyjadřuje způsob, jakým tato firma v rámci svého působení zohledňuje environmentální a společenské otázky. Tím, že deklaruje způsob, jakým chce být užitečná, dává své činnosti a práci svých zaměstnanců v dlouhodobém horizontu smysl. 

Příležitost definovat smysl své činnosti „představující zásady, kterými se daná společnost hodlá řídit a na jejichž dodržování chce v rámci své činnosti vyčleňovat zdroje“ přinesl firmám francouzský zákon o růstu a transformaci podniků známý jako PACTE z května roku 2019.

Smysl činnosti Veolie

Smysl naší činnosti je zformulován v textu, jenž definuje, čím jsme prospěšní pro celou společnost. Je to kompas, kterým se v dlouhodobém horizontu řídí činnost našich 218 000 zaměstnanců po celém světě.
Formulace, která vzešla z konzultací s našimi zúčastněnými stranami a schválila ji správní rada, je v plném souladu s deklarovaným posláním skupiny „pečovat o světové zdroje“. Sdílíme ji se všemi zúčastněnými stranami – zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, akcionáři, partnery a obcemi, v nichž Veolia působí, aby vešla do jejich povědomí a mohli se účinně podílet na jejím naplňování.

Některé významné milníky

2019
18. dubna 2019 správní rada schválila formulaci smyslu činnosti, čímž se Veolia stala jednou z prvních francouzských společností, které definovaly smysl své činnosti.
 

2020
Aby skutečně naplňovala smysl své činnosti, přihlásila se Veolia k tzv. mnohostranné výkonnosti, což znamená, že přikládá stejnou váhu ekonomické, finanční, obchodní, sociální, společenské i environmentální rovině výkonnosti. Tento přístup se stal součástí jejího strategického programu Impact 2023.
 

2023
Veolia představila zkrácenou verzi smyslu své činnosti s cílem přiblížit tuto koncepci zaměstnancům, zdůraznit prvky, které jsou klíčové pro všechny zúčastněné strany, a především podpořit, posílit a akcelerovat její naplňování v praxi.
 

2024
V rámci svého nového strategického programu GreenUp 2027 se Veolia zavázala k novým cílům mnohostranné výkonnosti.
 

ZAPOJENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ

Pro stávající zaměstnance jsme připravili řadu školení, která jim pomohou pochopit koncepci smyslu naší činnosti a mnohostranné výkonnost i to, jak mohou každodenně přispívat k dosažení společného cíle.

O smyslu naší činnosti a o mnohostranné výkonnosti se noví zaměstnanci dozvídají hned po nástupu prostřednictvím e-learningového kurzu. S cílem zvýšit povědomí zaměstnanců v terénu byly od června do září 2023 v osmi zónách skupiny uspořádány „Dny smyslu naší činnosti“, které pod taktovkou manažerů skupiny a jejich týmů nabídly příležitost propojit poslání Veolie s každodenní realitou zaměstnanců.

„Dnů smyslu naší činnosti“ se zúčastnilo víc než 62 000 zaměstnanců a v jejich rámci proběhlo přes 600 workshopů.
 

9 z 10 zaměstnanců skupiny, kteří znají smysl její činnosti, si myslí, že svou prací přispívají k jeho naplňování. (Zdroj: Voice of Resourcers 2023) 

Workshop Smysl naší činnosti 4. října 2023 v Praze

Smysl naší činnosti...

a jak realizovat jeho naplňování v rámci strategického programu GreenUp 2027