Zásady zpracování osobních údajů

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů našich zaměstnanců i dodavatelů je pro nás prioritou.
Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom Vás jako naše zaměstnance nebo dodavatele, případně zaměstnance našich dodavatelů, informovali o tom, jak společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., (dále jen „my“ nebo „Společnost“) tyto osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s nákupem a dodávkami Vašich surovin, zboží nebo služeb a celkovou zprávou dodavatelských vztahů, pokud při těchto činnostech dochází ke zpracování osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních či zákonných povinností, a dále pro účely, které jsou popsány v těchto Zásadách zpracování osobních údajů.

Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů Vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje (kapitoly 4 až 6 níže), a o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (kapitola 7 níže).

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich dodavatelů a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat, včetně zaměstnanců našich dodavatelů.

Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 272 083 20, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11409

Aktuální kontaktní údaje naleznete na adrese https://www.veolia.cz/cs/kontaktujte-nas.

3 POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro Společnost pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován. 

Kontaktní informace osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů ve společnosti: E-mail: [email protected]

4 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Pokud jste naším dodavatelem (popř. zaměstnancem nebo jinou kontaktní osobou našeho dodavatele), potřebujeme znát a dále zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit své smluvní povinnosti a abychom zajistili efektivní komunikaci mezi smluvními stranami.

Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření a následně za účelem plnění smlouvy. Právním základem takového zpracování je tedy smlouva, případně náš oprávněný zájem (zejména, pokud s námi jednáte jako zaměstnanec či jiná kontaktní osoba dodavatele). Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat pro účely splnění právních povinností, které nám mohou vyplývat ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), jakožto sektorovému zadavateli.

Osobní údaje získáváme přímo od dodavatele (tj. buď přímo od Vás, pokud jste naším dodavatelem, nebo od Vašeho zaměstnavatele, se kterým máme smluvní vztah). Abychom zajistili zpracování jen přesných a aktuálních údajů, můžeme rovněž údaje o našich dodavatelích pravidelně aktualizovat z veřejných zdrojů (zejména ARES, Justice.cz, Plátci DPH, internetové stránky dodavatelů, ISVZ).

4.2 Pokud jste naším zaměstnancem, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli plnit zákonné povinnosti a abychom vám mohli poskytnout pracovní prostředky a zaměstnanecké výhody.

4.3 Zpracování osobních údajů při poskytování služeb. Abychom Vám mohli poskytovat jednotlivé služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat Vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy (případně náš oprávněný zájem zejména pokud je zákazníkem právnická osoba a zpracováváme osobní údaje jejích kontaktních osob). Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění tohoto smluvního vztahu.

4.4 Rozsah zpracovávaných údajů. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich povinností a které získáváme prostřednictvím výše uvedených zdrojů. Jedná se tak zejména o následující údaje:

 • jméno a příjmení a další identifikační údaje;
 • kontaktní údaje: e-mail(y), telefonní číslo(a), funkce, odborná způsobilost;
 • kontaktní a identifikační údaje Vašeho zaměstnavatele, pokud s námi jednáte jako jeho zaměstnanec či jiná kontaktní osoba našeho dodavatele; certifikáty, pověření, osvědčení apod.
 • výpisy z rejstříku trestů v rozsahu vyžadovaném zákonem o zadávání veřejných zakázek;
 • údaje o plnění smlouvy a jiné související údaje vyplývající ze smlouvy;
 • případně obrazové záznamy, které mohou zachycovat Vaši podobu.

4.5 Účel a doba zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem plnění smluvních povinností vůči našim dodavatelům a zefektivnění komunikace mezi smluvními stranami. Osobní údaje tedy zpracováváme zejména pro účely:

 • Plnění smluvních závazků. Osobní údaje zpracováváme pro plnění kupních a jiných smluv (zejména v souvislosti s nákupem zboží a služeb pro Společnost) dále také pro případné reklamace zboží a služeb a evidenci dodavatelů. Údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a naším dodavatelem.
 • Zadávání veřejných zakázek. Plnění povinností ze zákona o zadávání veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek společnostmi skupiny Veolia Česká republika jakožto sektorovými zadavateli, včetně ověřování bezúhonnosti dodavatelů. Pro tento účel smlouvy a nabídky uchováváme podle zákona po dobu 10 let.
 • BOZP. Pokud nám poskytujete služby či jiné plnění, při kterých nám vznikají zákonné povinnosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“), můžeme Vaše osobní údaje rovněž zpracovávat za účelem splnění, kontroly a prokázání plnění těchto povinností. V této souvislosti můžeme rovněž zpracovávat dokumentaci prokazující plnění těchto povinností, a to včetně případné fotodokumentace.
 • Účetní doklady. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle našich platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o DPH) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.
 • Určení, výkon a obhajoba právních nároků. Po ukončení dodavatelského vztahu s Vámi můžeme po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

4.6 Cookies. Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání našich webových stránek zákazníky.

5 PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našeho zboží a služeb, jeho doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména:

 • s ostatními společnostmi ze skupiny VEOLIA Česká republika za účelem administrativní podpory při sdíleném poskytování některých služeb jako je např. call centrum nebo procesování a ověřování plateb;
 • k některým Vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup i dodavatelé našich IT systémů a souvisejících služeb, kteří se nacházejí v postavení zpracovatelů osobních údajů. Jedná o zejména o následující dodavatele:
  • Solutions and Services, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 272 08 320;
  • Popron Systems s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 618 55 162
  • UTILITIES SYSTEMS a.s., Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 266 97 599;
  • Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, IČ: 64949541;
 • k některým Vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup dodavatelé softwarových systémů;
 • k některým Vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup koordinátoři BOZP v souvislosti s našimi smlouvami o dílo;
 • k některým Vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci či právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů;
 • pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být Vaše osobní údaje, budeme na základě povinností vyplývajících ze zákona nebo jiného právního aktu povinni v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje zpřístupnit.

5.2 Záruky. Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.

6 ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

7 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o Vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

7.1 Způsob uplatňování Vašich práv

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s Vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle kapitoly 5 těchto Zásad zpracování osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit následujícími způsoby:

 • Písemně s ověřeným podpisem, zasláním na adresu sídla společnosti.
 • Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu (ICA, PostSignum, eIdentity) na e-mailovou adresu [email protected];
 • Prostřednictvím datové schránky: rrwciem.

Pokud budete uplatňovat svá práva, můžeme Vás požádat o poskytnutí některých dodatečných osobních údajů, které jste nám dříve již sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce.

7.2 Oprava Vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Svá práva můžete uplatnit výše uvedenými způsoby.

7.3 Vymazání Vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů, a to výše uvedenými způsoby.

Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud tyto osobní údaje nejsou nezbytné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také vymažeme (a zajistíme výmaz ze strany námi pověřených zpracovatelů) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jste nám souhlas dříve poskytli.

7.4 Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit prosím výše uvedenými způsoby. V takovém případě Vaše osobní údaje smažeme postupem dle bodu 7.3.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z Vaší strany.

7.5 Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom Vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se Vaší osoby.

Pokud budete požadovat přenos Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo Vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný.

Svá práva můžete uplatnit výše uvedenými způsoby.

7.6 Právo vznést námitky

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme Vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho dodavatele), máte právo z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Námitky proti zpracování můžete vznést výše uvedenými způsoby dle bodu 7.1.

7.7 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy.

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit výše uvedenými způsoby.

7.8 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

8 AKTUALIZACE ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Průběžně můžeme tyto Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: https://www.veolia.cz/cs/veolia-v-ceske-republice

Tyto Zásady zpracování údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018 a jsou pravidelně aktualizovány.