Podnikání a ekologie jsou slučitelné

Společenská angažovanost je vizitkou předních světových firem. Antoine Frérot, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Veolia je přesvědčen, že podniky jsou úspěšné tehdy, jsou-li prospěšné.

Na 6. Ekologickém summitu, pořádaném časopisem Challenges ve dnech 3. a 4. prosince v Paříži, se diskutovalo o tom, jak provést „reset“ kapitalismu a uvést ekonomiku a ekologii do souladu v prudce se měnícím světě. Generální ředitel skupiny Veolia Antoine Frérot představil svoji vizi v debatě na téma „Zaměstnavatelé v konfrontaci s naléhavými problémy životního prostředí“.  Vyjádřil přitom přesvědčení, že při internalizaci nákladů na odstraňování znečištění jsou kapitalismus a ekologie slučitelné.

Zejména mezi mladými lidmi narůstají obavy z klimatické nouze, ale pesimismus by neměl převážit. Podle Frérota už řešení pro omezování znečištění a jeho dopadů na životní prostředí existují a brzy se uplatní. Aby to ale bylo proveditelné, tak musejí být náklady na tyto projekty zahrnuty do výrobních nákladů firem. A v případě, že ekologické následky překročí rámec firmy, je nutno zavést mechanismus, který zajistí, že tyto externí náklady budou znovu internalizovány a že bude respektován princip, kdy znečišťovatel platí a tomu, kdo znečištění odstraňuje, se poskytuje pomoc. Bude-li znečištění stát víc než jeho odstranění, jeho odstraňování se dvakrát urychlí, protože ekonomičtí aktéři se podle toho okamžitě zařídí. Totéž proběhlo u znečišťování vody před 50 lety.


Společnosti stále více definuje jejich společenská angažovanost 

Jednou z dalších platforem pro řešení globálních problémů je Global Positive Forum. Na letošním setkání, které se konalo již třetím rokem rovněž v Paříži, diskutovalo 50 světových vůdců a ekonomických autorit na téma angažovanosti.  Antoine Frérot, generální ředitel skupiny Veolia, se zúčastnil v rámci fóra diskuse u kulatého stolu na téma „Máme se bát krize angažovanosti?“ 

Podle názoru Antoina Frérota pád velkých ideologií přesměroval individuální angažovanost k novým tématům, jako je např. ekologie, a ke konkrétním aktivitám. V čele těchto změn stane mladá generace, která se v čím dál nejistějším a nestabilnějším světě musí svých přesvědčení držet pevněji než kdy dříve.      

Podle Antoine Frérota jsou podniky úspěšné tehdy, jsou-li prospěšné: 

Smysl Veolie tak prokazuje její užitečnost všem zainteresovaným stranám, které se na její činnosti podílejí a nesou rizika: akcionářům, zaměstnancům a zákazníkům, ale také dodavatelům a hostitelským zemím. Proto je důležité, aby firma sloužila všem zainteresovaným se stejnou mírou odhodlání. Tento požadavek není jen nádavkem k finančním výsledkům – pro všechny zainteresované strany je stejně důležitý jako finanční výkonnost. Na jeho plnění závisí budoucnost tržní ekonomiky. Pokud společnosti nebudou působit vícerozměrně a usilovat o plnění širokých cílů, lidé si pomyslí, že slouží jen zájmům hrstky osob, a odmítnou je.
Antoine Frérot
předseda představenstva a generální ředitel skupiny Veolia

Tři příklady společenské angažovanosti Veolie:

- Pokud jde o boj s chudobou, více než 80 % výdajů Veolie se opětovně investuje na územích, kde skupina působí. 

- V boji proti změnám klimatu se v letech 2015 – 2020 skupina Veolie zavázala snížit vlastní emise CO2 o 100 mil. tun a zabránit emisím 50 mil. tun CO2 u svých zákazníků a tento cíl postupně plní.

- Veolia si uvědomuje především důležitost vzdělávání. Za posledních pět let poskytla vzdělání při zaměstnání 15 000 lidem, kteří se nemohli vzdělávat formou denního studia, aby získali kvalifikaci potřebnou pro práci ve Veolii.