Odpovědné hospodaření s vodou

Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství daného podniku. Zabývá se jak primárními zdroji vody a využíváním vody v celém výrobním procesu, tak i nakládáním s vodami odpadními. Audit se provádí v souladu s Metodikou hodnocení využívání vody, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato metodika je kompatibilní s metodikou Ministerstva životního prostředí pro hodnocení Odpovědného hospodaření s vodou, navzájem se doplňují.

Výstupem vodního auditu bude získání značky „Odpovědné hospodaření s vodou“ (dále jen OHV). Podnik, oprávněný tuto značku používat, tak deklaruje udržitelný a

environmentálně šetrný způsob nakládání s vodami.  Značku OHV mohou získat podniky, které dobře hospodaří s vodou ve smyslu ekonomickém i  environmentálním, a to jak ve svých vlastních procesech, tak svým působením  navenek,  směrem k veřejnosti, čímž naplňují  principy společenské odpovědnosti v oblasti nakládání s vodou.

V případě, že auditovaný podnik na získání značky OHV nedosáhne, budou mu předloženy návrhy konkrétních změn ve výrobním procesu. Může mezi nimi být například využívání srážkových vod, recyklace vody ve výrobním procesu, eliminace kapalných odpadů či modernizace stávajících technologií.

Celková investice do auditu a případných opatření, která z něho vyplynou, se u každého auditovaného podniku liší. Vždy záleží především na komplikovanosti výrobního procesu, závislosti na vodních zdrojích a na objemu vody, se kterou podnik hospodaří. Audit lze doporučit především podnikům z potravinářského, papírenského a chemického sektoru. Je ale vhodný i pro ty podniky, které sice mají nižší nároky na množství vody potřebné pro vlastní činnost, ale již se v minulosti setkaly s nutností provozní odstávky kvůli nedostatku vody.

Zpracování vodního auditu je dobrovolnou záležitostí, jejímž cílem je přispět k naplňování tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), vyhlášené Evropskou komisí v prosinci 2019. Tento evropský projekt obsahuje seznam konkrétních kroků s cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.  V roce 2020 Evropská komise představila několik iniciativ založených na této dohodě.  Je to především akční plán na podporu oběhového hospodářství, který se zabývá udržitelnými produkty a novou strategií průmyslové politiky. Součástí oběhového hospodářství je také hospodaření s vodou, které musí mj. redukovat následky sucha nejen v krajině a v průmyslu, ale i na úrovní každodenní spotřeby obyvatelstva.

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2021, 8:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2021, 16:00 hod.
  • Celková alokace výzvy: 130 milionů Kč
  • Cílová skupina: malé a střední podniky. Žadatelem mohou být i podniky  vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.
  • Typy podporovaných opatření: individuální projekt
  • Celková výše dotace: maximálně 50 % způsobilých výdajů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč.