Náš strategický plán "Impact 2023"

Naše planeta i společnost se dnes nachází v historickém bodu zvratu.

Problémy týkající se životního prostředí a klimatu jsou dnes naléhavější než kdy dřív, jakož i jejich dopad na lidské životy, zejména v případě nejzranitelnějších obyvatel. Jsme přesvědčeni o nutnosti společně vyvíjet účinná řešení, která naši planetu ochrání. Jsme povinni jednat.

Stát se referenčním měřítkem pro firmy z hlediska ekologické transformace 

Veolia je připravena přijmout svoji odpovědnost v plném rozsahu a pomáhat celé společnosti se zvládáním nových výzev.

●    Jak poslání, které jsme si stanovili, tedy pečovat o světové zdroje, tak naše podstata jsou výrazem našeho nepolevujícího úsilí o příznivé působení na naši planetu. Na obhájení těchto ideálů pracujeme již 160 let. Ještě nikdy však tento závazek neodpovídal v takové míře očekáváním a potřebám všech zainteresovaných stran.

●    Díky úspěšnosti dřívějších plánů, s jejichž pomocí se Veolia opět dostala na cestu ziskového a udržitelného růstu, má nyní naše skupina nejlepší pozici k posilování a zintenzivňování svého působení.

"Uvědomování si ekologických problémů vede k mobilizaci mladé generace a občanů-spotřebitelů. Veolia má know-how, které je k řešení těchto výzev životně důležité." Antoine Frérot, generální ředitel a předseda správní rady, Veolia

Impact 2023: čtyři strategické směry Veolie

 

1. Být užitečný všem zainteresovaným stranám  

Klademe si ještě vyšší cíle, protože usilujeme o výkonnost v různých oblastech. Znamená to, že se stejnou měrou zaměřujeme na různé typy výkonnosti včetně finanční, obchodní, sociální, společenské a environmentální – výkonnost ve všech těchto ohledech se vzájemně doplňuje a tvoří uzavřený cyklus.

Veolia se veřejně zavázala plnit 18 hmatatelných ukazatelů, které odpovídají výše uvedeným pěti typům výkonnosti. Plnění těchto cílů bude pravidelně prověřovat a hodnotit nezávislá organizace. Toto hodnocení bude základem pro stanovení pohyblivé části odměňování nejvyšších vedoucích pracovníků skupiny Veolia.

2. Rozvíjet působení v oblastech, kde dosahujeme vysoké odbornosti

Zrychlujeme růst našich nejkomplexnějších činností, v nichž se můžeme pochlubit vysokou odborností, abychom přispěli k uskutečnění environmentální transformace.

●    Rozvíjíme aktivity, které brání znečišťování toxickými látkami a odstraňují je, jako je např. úprava nebezpečného odpadu, čištění průmyslových technologických vod a dekontaminace půdy.
●    Rozvíjíme aktivity, které přispívají ke kontrole využívání životně důležitých zdrojů a bojují s klimatickou nerovnováhou, jako jsou např. služby zaměřené na zvyšování energetické účinnosti průmyslu a budov, recyklace plastů, výroba paliv z odpadů, využití biologicky rozložitelných odpadů a služby průmyslové ekologie včetně smyček cirkulární ekonomiky a sdílení energií v průmyslových parcích.
●    Vyvíjíme řešení zaměřená na adaptaci na změny klimatu, jako je např. recyklace odpadních vod a odsolování mořské vody.

3. Obnovovat hlavní obory činnosti

Posilujeme a obnovujeme naše hlavní aktivity, aby měly větší dopad a výkonnost.

●    Rozšiřujeme služby v oboru hospodaření s vodou a odpadní vodou včetně moderních metod využití kalů a inkluzivních řešení pro zlepšení přístupu k vodě. Dále měníme způsob práce a poskytování služeb všem zainteresovaným stranám např. z hlediska řízení činnosti a vztahů se zákazníky.
●    Měníme svoz běžného průmyslového odpadu např. pomocí nových digitálních služeb a cenové politiky založené na kvalitě surovin.
●    Modernizujeme a diverzifikujeme aktivity v oblasti energetických sítí cestou přestavby systémů CZT ze spalování uhlí na využití zelené energie, zavádění nových služeb pro rozvodné sítě a vývoje miniaturních topných a chladicích sítí.

 

4. Přicházet s moderními řešeními pro zítřek

Navrhujeme a vyvíjíme moderní řešení, jejichž cílem je předvídat a plnit základní potřeby zítřka.

Vyvíjíme odpovědi na nově vznikající potřeby v těchto oblastech:

●    zdravotnictví a nové znečišťující látky: měření a zvyšování kvality vnitřního ovzduší a odstraňování mikroskopického znečištění vody
●    nové materiálové smyčky: recyklace baterií elektromobilů a elektronického odpadu, zachycování a využívání CO2 a ekologické projektování společně s průmyslovými partnery
●    potravní řetězec: přeměna organického odpadu či živočišných bílkovin na organická hnojiva a rozvoj akvakultury, řešení pro městské zemědělství a zlepšování chuti pitné vody
●    adaptace na důsledky klimatické nerovnováhy: zvládání krizí, zejména pomocí mobilních jednotek pro prevenci sucha a zvyšování hladiny vody, využití odpadních vod, protipovodňových opatření a ochrany městských ostrovů chladu
●    nové energetické služby: zvyšování flexibility dodávek elektrické energie a řízení poptávky včetně virtuálních elektráren a technologií pro ukládání energie a vývoj mikrosítí
●    nové digitální služby: vývoj center dohledu pro průmyslové závody a úpravny, webové platformy odpadového hospodářství, využití umělé inteligence při třídění odpadů a inkubátory pro sociální podnikatele

Náš nový strategický plán Impact 2023 si klade vysoký cíl: vytvořit z Veolie referenční měřítko pro firmy z hlediska ekologické transformace
ANTOINE FRÉROT
GENERÁLNÍ ŘEDITEL A PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY VEOLIE