Odpady

Kromě nakládání se všemi druhy odpadů (přepravy, zpracování a využití) poskytuje Veolia své služby také v oblasti údržby městské zeleně, letní a zimní údržby komunikací a jejich opravy a také v oblasti údržby veřejného osvětlení.

Komunální odpad, svoz a sběr
 

Spolehlivý sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu patří mezi stěžejní služby, které poskytují provozovny a dceřiné společnosti v rámci celé České republiky. Jde o nejrozšířenější službu, protože právě směsný komunální odpad tvoří největší podíl všeho produkovaného odpadu mezi občany, a to navzdory pokročilé recyklaci.
 

Nebezpečný odpad - svoz

Více než 20 let provozujeme pro občany v obcích i městech mobilní svoz různých druhů odpadů.
V rámci mobilního svozu obsluha přebírá od občanů všechny druhy odpadů:

  • velkoobjemové odpady,
  • nebezpečné odpady,
  • elektroodpad,
  • pneumatiky,
  • odpad ze zeleně.

Mobilní sběrnu tvoří několik vozidel, váha a zaškolená obsluha, která na místě přebírá, váží a třídí odpady převzaté od občanů.
 

Bioodpad - svoz, sběr

Novým a pozitivním trendem v oblasti separování odpadů je sběr bioodpadu od občanů. Tento trend podporujeme a neustále rozšiřujeme počet sběrných nádob a míst.
Při volbě vhodných nádob a stanovení harmonogramu jejich vyprazdňování jsme využili naše bohaté zkušenosti.
Sebrané bioodpady dále zpracováváme vlastní technologií v našichkompostárnách anebo využíváme kapacity smluvních partnerů.
Obcím a městům navrhujeme optimální ekonomickou kombinaci svozu komunálních odpadů a bioodpadů.

Sběrné dvory pro občany

Sběrné dvory slouží ke shromažďování různých typů odpadů před jejich dalším zpracováním či odstraněním.
Sběrné dvory přebírají od občanů i firem odpad, který není vhodné vhazovat do běžných kontejnerů. Jde o nadměrný, či nebezpečný odpad kategorie O a N.
Provoz sběrných dvorů je schválen příslušným Krajským úřademv souladu se Zákonem o odpadech.