Slovník pojmů

D

Denostupeň

Ukazatel, který slouží např. k porovnávání spotřeb jednotlivých topných období v různých letech s různou klimatickou náročností. Je dán rozdílem průměrné vnitřní výpočtové teploty ve vytápěných prostorách ve °C stanovené váženým průměrem podle m3 obestavěného vytápěného prostoru (obvykle +18°C) a průměrné denní teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období ve °C, násoben počtem dnů vytápění v daném období.

Domovní/objektová předávací stanice (DPS/OPS)

Objektová předávací stanice je stanice, která zásobuje objekt nebo objekty, což jsou ucelená stavební díla technicky propojená jedním společným odběrným tepelným zařízením a připojená na předávací stanici. Objektem může být jeden nebo více domovních vchodů.

Dvousložková cena

Dvousložková cena se skládá z ceny variabilní (proměnné) a ceny fixní (stálé). Variabilní složka ceny je vztažena na jednotkové množství tepelné energie a představuje proměnné ekonomicky oprávněné náklady, jejichž výše se odvíjí od nákladů potřebných k výrobě 1 GJ tepla (palivo, elektřina, technologická voda). Fixní složka ceny zahrnuje stálé ekonomicky oprávněné náklady, které souvisí s existencí potřebné výrobní kapacity, rozvodných sítí a předávacích stanic, jež nejsou přímo závislé na množství dodané tepelné energie (revize, opravy, odpisy, apod.)

E

Emise

Látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komína, výfuku atd.), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem apod.

I

Imise

Emise, které se dostaly do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci. Imise jsou následkem emisí a jejich koncentrace je stálá a nižší než u emisí. Imise se drží při zemském povrchu (ve městech jsou pravidelně monitorovány). Patří do nich také spad, což jsou pevné částice dopadlé na zem.

K

Kogenerace

Sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla neboli kogenerace

Sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu.

M

Měřič tepla

Zařízení, které slouží k měření dodané tepelné energie (viz vyhláška 345/2002).

O

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

Odběrné místo

Místo plnění stanovené ve smlouvě o dodávce tepelné energie, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele.

Odběrový diagram

Časový průběh odběru tepla, který je nedílnou součástí smlouvy dodavatele tepla s odběratelem.

P

Primární dodávka tepla

Dodávka ze zdroje do předávací stanice.

Předávací stanice

Zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky (páry, horké vody) na hodnoty požadované odběrným tepelným zařízením nebo domovní (objektovou) předávací stanicí a pro regulaci dodávky tepla, případně teplé vody přes navazující tepelnou síť nebo tepelné přípojky.

S

Sekundární dodávka tepla

Dodávka za předávací stanicí.

Soustava zásobování teplem

Soustava tvořená zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením, které jsou vzájemně propojeny za účelem dodávky tepelné energie konečným spotřebitelům pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a ostatní technologické procesy, a to na základě licencí na výrobu a rozvod tepelné energie.

Spotřeba tepla

Množství tepla skutečně spotřebovaného za určité časové období (MWh/den, MWh/měsíc, MWh/rok, GJ/den, GJ/měsíc, GJ/rok).

T

Tepelné ztráty

Nevyužitá část tepelné energie v procesu od místa její výroby až po místo spotřeby.

Teplá voda (dříve teplá užitková voda - TUV)

Zdravotně nezávadná voda určená ke koupání, umývání a praní, nikoliv však k pití a vaření; připravuje se z vody v kvalitě pitné vody.