Úplné znění textu smyslu naší činnosti

Smysl naší činnosti se nedá shrnout do pouhého sloganu, je vyjádřen uceleným textem.

Smyslem činnosti Veolie je přispívat k lidskému pokroku důsledným sledováním cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN za účelem dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny. Z tohoto pohledu dbá Veolia při poskytování environmentálních služeb na to, aby „pečovala o světové zdroje“.

Ve Veolii jsme přesvědčeni o tom, že další pokrok lidstva je možný pouze tehdy, budou-li se ekonomické, sociální a environmentální otázky řešit jako nedílný celek. Toto přesvědčení pramení z historie společnosti, která již od svého založení v roce 1853 udává směr tím, že zdůrazňuje důležitost přístupu k pitné vodě jako základního předpokladu zlepšování veřejného zdraví a kvality života.

Prostřednictvím současných aktivit v oblasti vodního, odpadového a energetického hospodářství poskytujeme našim zákazníkům z veřejné i soukromé sféry v různých koutech světa řešení, která usnadňují přístup k základním službám a přírodním zdrojům, přírodní zdroje účinně chrání a efektivně je využívají a recyklují. Snižování dopadů naší činnosti a činnosti našich zákazníků na životní prostředí je základem našeho podnikání a našeho ekonomického modelu.

Jsme lokální a zároveň globální společností s obrovským know-how a technickým i lidským potenciálem, která se na svou činnost dívá z dlouhodobého hlediska. Vzhledem k mnohaletým zkušenostem, kvalitě služeb a významnému inovačnímu potenciálu svým klientům dokážeme zaručit dlouhodobé výsledky. 

Vytváříme pracovní prostředí, kde může každý – kromě finančního ohodnocení a péče o bezpečnost a ochranu zdraví – též najít smysl v tom, co dělá, zapojit se do prospěšného společného díla a dosáhnout osobního naplnění.

Veolia své zaměstnance a zaměstnankyně, z nichž naprostou většinu tvoří dělnické a technické profese, pravidelně vzdělává, a pečuje tak o rozvoj jejich dovedností. Naše společnost si zakládá na jejich odpovědnosti a samostatnosti na všech úrovních a ve všech zemích a podporuje profesní rovnost mužů a žen.

Zejména v rámci orgánů zastupujících zaměstnance a zaměstnankyně Veolia podporuje sociální dialog, který napomáhá tomu, aby se všichni angažovali v našem společném projektu.

Veolia vždy a všude dodržuje platné zákony a předpisy. Dodržuje také obecné etické zásady, které jsou v souladu s jejím smyslem pro odpovědnost, solidaritu, respekt, inovace a zaměření na zákazníka.

Prosperita společnosti Veolia vychází z její užitečnosti pro všechny zúčastněné strany – zákazníky, akcionáře, zaměstnance, dodavatele, současné obyvatelstvo i budoucí generace – na všech územích, kde působí. Její výkonnost je proto třeba posuzovat z několika úhlů pohledu, které odpovídají těmto různým skupinám.

Společnost věnuje každému z těchto rozměrů stejnou pozornost a má s ohledem na ně stejné nároky.

Takto se Veolia připravuje na budoucnost – chrání životní prostředí a zároveň uspokojuje životně důležité potřeby lidstva.

Smysl naší činnosti...

a jeho uplatnění ve strategickém programu GreenUp 2027.