Bezpečnost práce

Veolia se zaručila poskytovat ještě lepší ochranu všem zaměstnancům před pracovními riziky a zlepšovat bezpečnost na pracovišti. To je důvodem, proč bylo v roce 2013 více než 36 % všech vzdělávacích programů pro zaměstnance zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zlepšování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví

Veolia si je dobře vědoma, že zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví je prospěšné jak pro výkonnost společnosti, tak pro duševní pohodu zaměstnanců. Společnost přijala strategii Prevence, bezpečnost a ochrana zdraví jako důležitý průběžný cíl pro své podnikatelské aktivity a v roce 2013 generální ředitelství obnovilo svůj závazek ohledně těchto opatření představujících nástroj pro změnu. Cílem je posílit iniciativu, podporovat již probíhající snahy a zapojit nejen všechny zaměstnance na všech úrovních organizace, ale také vnější zainteresované strany; to vše za účelem zajištění fyzické bezpečnosti a duševní pohody. Více než pouhou strategií je Prevence, bezpečnost a ochrana zdraví nedílnou součástí všech základních činností a procesů probíhajících ve společnosti.


Prevence pracovních rizik

Veolia zavedla strukturovanou iniciativu řízenou vrcholovým managementem, spočívající v zapojení celého manažerského řetězce, a systém neustálého zlepšování, což umožní společnosti plnit naše závazky, dosahovat stanovených cílů a dodržovat zásady obsažené v závazku Prevence, bezpečnost a ochrana zdraví.

1. července 2013 Veolia podepsala Soulskou deklaraci Mezinárodní organizace práce (ILO) v Ženevě, uznávající základní lidské právo na bezpečné a zdravotně nezávadné pracoviště. Jako součást svých závazků Veolia podporuje neustálé zlepšování přístupu k prevenci, bezpečnosti a ochraně zdraví hájených v deklaraci, vzdělává zúčastněné strany a pěstuje dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem na toto téma.

Kromě toho se může společnost prokázat inovativními postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví přímo na místě výkonu práce. Dvě z těchto praktik získaly ocenění za sociální inovace (Social Innovation Awards), což podtrhuje, jak bezpečnost ve společnosti Veolia proniká všemi aspekty politiky vztahů se zaměstnanci.