Philippe Guitard: Schopnost předvídat posiluje schopnost čelit hrozbám

Všichni máme ještě v paměti děsivé povodně, které v letech 2002 a 2013 zasáhly střední Evropu – Českou republiku, Německo a Rakousko. V roce 2002 měly na svědomí více než 100 lidských životů, v roce 2013 si vyžádaly přes třicet obětí. První povodeň způsobila materiální škody ve výši 18 miliard, druhá přes 12 miliard. Důsledky změn klimatu se již projevují. Na toto téma se vyjádřil Philippe Guitard, Senior Executive Vice-President, Veolia střední a východní Evropa.

Omezování dopadů klimatických změn ve střední a východní Evropě
Veolia ve střední Evropě uplatňuje na skleníkové plyny strategii dvojího typu: anticipační strategii, která zahrnuje energetickou účinnost, snižování emisí metanu a vysoce účinnou kogeneraci a dále strategii zvyšování účinnosti sítí, a potažmo snižování ztrát. Cíl je jasný: jde pochopitelně o snižování emisí CO2, ale také a především o snižování nákladů, nákladů, které naši zákazníci z řad měst a obcí i průmyslových podniků vynakládají na energie.
 
Praha vykazovala na počátku trvání smlouvy účinnost sítě pod 50 %, dneska jsme nad 75 %. V Bukurešti byla účinnost sítě pod 40 %, dnes jsme na více než 65 %. A výsledky jsou obdobné ve všech městech, která máme na starosti. Mohl bych vám povídat o Sofii, o Hradci Králové, o Zlínu.

Lepší anticipace a řízení mimořádných událostí
Veolia navázala ve městech, která jí projevila svoji důvěru, velmi přímou spolupráci s představiteli místních samospráv a státu v rámci tzv. jednotek krizového řízení. Máme potřebná zařízení a vybavení, která jsme centrálně seskupili a která lze sdílet – mám na mysli nejenom čerpací zařízení, ale také monitoring sítě, sledování hladiny řek, anticipaci; jde o systém SWiM, který funguje v Praze a jehož prostřednictvím sledujeme meteorologickou situaci, stav vody v přehradách, hladinu řek. Jsme schopni ve fázi výstrahy – a tedy předem – nejenom upozornit na blížící se katastrofu, ale především ji zvládnout.
 
V Budapešti se nám na základě zkušeností z minulosti podařilo v roce 2013 předejít historické povodni. Pochvalu jsme za to obdrželi jak od maďarské vlády, tak od primátora Budapešti, protože jsme město zachránili. To patří k našim závazkům a k tématům, která projednáváme s našimi partnery. Na krizi musíme být připravení, je nutno ji předvídat a umět řídit, v čemž spočívá přínos Veolie.

Všeobecné uvědomění
Ve střední Evropě dochází ke změně mentality. Veřejní činitelé měli dlouho pocit, že globální oteplování a obecně udržitelný rozvoj nepatří k prioritám. Dnes zjišťují, že pokud této problematice věnují pozornost a anticipují ji, začínají být nejenom schopni přinášet řešení, ale že se také mohou pochlubit dosaženými úspěchy.
 
Když maďarská vláda zásadně změnila předpisy, musela společnost Bonduelle snížit svou energetickou spotřebu o 17 %. Podařilo se jí to ve spolupráci s Veolií. Ptáte se jak to? Protože my říkáme, co děláme, a děláme to, co říkáme. Díky našim zkušenostem, odbornostem a referencím jsme na rozdíl od ostatních schopni realizovat v praxi to, co je potřeba. My o tom nemluvíme, my konáme.

My proti oteplování klimatu bojujeme, a činíme tak společně s našimi partnery, kteří pochopili, že naše profese díky jejich komplexnímu charakteru a schopnosti předvídat umožňují předcházet krizím, zabránit úplnému výpadku dodávek (tzv. blackoutu) a že nám v konečném důsledku všem usnadňují život.

Vyjádření Philippa Guitarda ke shléhnutí na cop21.veolia.com