Vodohospodáři podporují zavádění správné zemědělské praxe při hospodaření s pesticidy

Zlepšení stavu povrchových vod je jedním z cílů Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice

Ministerstvo zemědělství po akceptaci řady odborných připomínek ze strany vodohospodářské asociace SOVAK ČR vydalo v loňském roce Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR, kterým implementovalo požadavky směrnice 2009/128/ES a nařízení 1185/2009/ES.

Pro oblast veřejných vodovodů a kanalizací představují cíle a opatření Národního akčního plánu určité zlepšení současného stavu. Zejména cíl snížení výskytu pesticidních reziduí v povrchových a podzemních vodách je pro budoucnost oboru zásadní. Z iniciativy Ministerstva zemědělství by tak mělo dojít k legislativní úpravě povolených způsobů aplikace přípravků v blízkosti vodních zdrojů, realizaci preventivních opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů či zlepšení informovanosti vodohospodářů i široké veřejnosti o způsobu a vlastní aplikaci látek ve veřejně dostupném systému Registru zemědělské půdy (k dispozici na adresehttp://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/), který spravuje právě Ministerstvo zemědělství.

S roční periodicitou bude prováděno Ministerstvem zemědělství vyhodnocení plnění Národního akčního plánu, a vodohospodářská obec tak v roce 2014 očekává detailnější informace o naplňování stanovených cílů. Kompletní dokument je k dispozici na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/udrzitelne-pouzivani-pesticidu/.