Životní prostředí

Činnost skupiny Veolia je ze své podstaty spjata se životním prostředím, proto Veolia řadí environmentální oblast mezi své priority v rámci CSR strategie a snaží se minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí. Systém environmentálního managementu (EMS) byl ve skupině Veolia zaveden v roce 2002 na mnoha úrovních: jednotlivých oborů činnosti až po regionální společnosti a jejich jednotlivé provozy. V roce 2014 byl tento systém rozšířen do 100 % provozů divizí Voda a Energie skupiny Veolia v ČR formou certifikace podle ISO 14001 nebo interní metodiky

 

Ochrana a obnova biodiverzity (přírodní rozmanitosti) je jedním z devíti klíčových závazků udržitelnosti, které přijalo nejvyšší vedení skupiny Veolia. Společnosti skupiny Veolia se ochranou životního prostředí a podporou rozmanitosti přírodních druhů zabývají již několik let. Zaměřují se především na monitoring a vyhodnocování vlivu naší činnosti na místní ekosystémy a implementaci opatření pro zachování biodiverzity a podpory ekosystémových služeb. Veolia  spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) na zvýšení přírodní rozmanitosti v provozovaných areálech. Odstraňuje překážky a nebezpečné prvky pro zvířata, buduje napajedla, instaluje budky pro ptáky, dutiny pro hmyz nebo upravuje systém údržby travních ploch.
Neméně důležitou součástí činnosti je také informovat, školit a zvyšovat povědomí zaměstnanců a veřejnosti v oblasti biodiverzity.
www.biodiverzita-veolia.cz  
 
Veolia podporuje ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody vznik ekologického návštěvnického střediska u vodní nádrže Želivka (Švihov) – Vodní dům.
www.vodni-dum.cz

Na celosvětové úrovni je Veolia leaderem mezi společnostmi, které dávají zelenou posuzování své činnosti metodikou Carbon footprint (uhlíková stopa). Společnost Veolia Česká republika se k hodnocení dopadů své činnosti prostřednictvím Carbon foot print přihlásila poprvé již v roce 2010.
Díky všem projektům, jejichž cílem je úspora elektrické a tepelné energie, zvýšení soběstačnosti provozů, optimalizace spotřeb chemikálií a pohonných hmot, snižují trvale vodohospodářské společnosti skupiny Veolia svou celkovou uhlíkovou stopu.

Veolia Energie neustále zvyšuje podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, zejména biomasy, která představuje strategické palivo budoucnosti. Výroba zelené energie má kromě příznivého vlivu na životní prostředí také pozitivní dopad na ceny tepla i elektřiny a také na místní zaměstnanost. 
Nejvýznamnějším zdrojem biomasy je především zelená štěpka vznikající při zpracování dřevní hmoty během těžby dřeva, dále různé zbytky rostlin ze zemědělské a potravinářské výroby, jako jsou obilné otruby, zbytky z lisování olejnatých semen, peletky ze slámy apod.
Veolia Energie začala spalovat biomasu v roce 2003 v teplárně Krnov a postupně se přidaly další zdroje. Veolia v současné době provozuje celkem 8 zdrojů na biomasu, například v Mariánských Lázních, Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Krnově či Vlašimi. 

Protože nejčistší energie je ta, která nemusela být spotřebována, snaží se skupina Veolia Česká republika o maximální úspory elektřiny ve všech oblastech své činnosti.
Nezbytným vedlejším produktem procesu čištění odpadních vod jsou čistírenské kaly. Cílem hospodárného chování, jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska vlivu na životní prostředí, je minimalizovat produkci těchto odpadů a zároveň využít jejich energetický potenciál. Bioplyn, který v procesu anaerobní stabilizace vzniká, je pouze vedlejším produktem. Veolia tento obnovitelný zdroj energie nejen využívá, ale zároveň celý proces intenzifikuje, naší snahou je vyrobit více bioplynu, více čisté elektrické energie, a zvýšit tak energetické soběstačnost provozu. Bioplyn vyrobený na ČOV je spalován v kogeneračních jednotkách. Téměř na všech ČOV skupiny Veolia Česká republika byl provoz optimalizován tak, aby veškeré možné množství vyrobeného bioplynu bylo co nejefektivněji využito.
Další skvělou možností podporující energetickou soběstačnost je využití vodní elektráren. Ve vytipovaných vodárenských zařízení skupiny Veolia byly posuzovány vhodné lokality, kde by mohl být efektivně využit spád a průtok k instalování malé vodní elektrárny, jednalo se zejména o vodojemy a několik přerušovacích komor. V České republice provozuje skupina Veolia celkem 19 malých vodních elektráren s celkovým instalovaným příkonem 4,2 MW. Tam, kde je to vhodné, instaluje skupina Veolia také fotovoltaické elektrárny. 

Důležitým pilířem firemní strategie je kombinovaná výroba tepla a elektřiny neboli kogenerace, která je mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí než oddělená výroba, protože umožňuje zvýšit účinnost zařízení a ušetřit velké množství paliva (až 40 %). Produkce emisí je tak výrazně nižší. V kombinované výrobě tepla a elektřiny je Veolia Energie jedničkou v České republice.

Svět a jeho sedm miliard lidí čelí velkým výzvám budoucnosti. V rámci úsilí o poskytnutí udržitelných odpovědí na tyto výzvy a zachování křehké rovnováhy planety vyvíjí Veolia inovativní technologie, vytváří alternativní řešení a navrhuje účinné způsoby využití zdrojů na podporu souladu se životním prostředím. Celosvětovým projektem skupiny Veolia na podporu inovací je projekt IDEO. Zaměstnanci mají možnost navrhnout inovaci týkající se jakékoli činnosti nebo pracovního procesu firmy. Jejich projekty přinesly od roku 2008 zlepšení pracovních postupů zejména z oblasti provozu a roční úspory se pohybují v řádech milionů korun.

Skupina Veolia se také celosvětově věnuje zavádění technologií SMART. Sítě SMART (tzv. SMART grids) jsou silové elektrické a komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, a to v místním i globálním měřítku. Jejich principem je interaktivní obousměrná komunikace o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie mezi výrobními zdroji a spotřebiteli nebo přímo spotřebiči. Síť umožňuje v reálném čase sdílet informace o zatížení, kvalitě dodávky či jejím přerušení. Dovoluje zákazníkům efektivně řídit spotřebu, například spouštět ohřev vody, praní prádla či dobíjení baterií v době s přebytkem výrobní kapacity. Skupina Veolia v České republice zavádí například SMART metering – chytré odečty fakturačních měřidel, nebo SWIM – plně integrovaný dispečink Pražských vodovodů a kanalizací.