Společnými silami budujeme podnik, který se stane referencí v oblasti ekologické transformace

Ambice Veolie jsou nemalé: Naše skupina, která je dnes světovou jedničkou v oblasti environmentálních služeb, se během příštích čtyř let hodlá stát referencí z hlediska ekologické transformace. Naplnění tohoto cíle přispěje k řešení bezprecedentní environmentální a klimatické krize globálního rozměru, kterým světové společenství čelí od počátku 21. století a k nimž se nedávno přidala i zdravotní krize. Pro dosažení této ambice Veolia v roce 2019 jasně formulovala svoji raison d’être čili účel své existence – podílet se na pokroku lidstva, aby bylo možné zajistit lepší a udržitelnější budoucnost pro všechny — který prostupuje všemi činnostmi skupiny a dává směr a smysl veškerému jejímu počínání. S využitím tohoto „kompasu“.

28. února Veolia představila svůj nový strategický program, který nese název IMPACT 2023. Tento plán vychází z pevných základů, které jsou výsledkem procesu transformace, kterým Veolia prošla v posledních osmi letech: tento osmiletý cyklus skupina zakončila zveřejněním výrazně rostoucích hospodářských výsledků za rok 2019, na nichž se podílel především růst zaznamenaný v nových oborech činnosti a úspory dosažené během obou předchozích čtyřletých plánů (pro období 2012–2015 a 2016–2019).

Maximálně pozitivní dopad

Hlavní prioritou programu IMPACT 2023 je snaha o dosažení maximálně pozitivního sociálního, společenského, obchodního, environmentálního a finančního dopadu. S touto prioritou úzce souvisí nastavení rozhodovacích procesů a přednostní zaměření na rychlý růst oborů činnosti s vysoce pozitivním přínosem pro celou planetu.

Kolektivní „inspirace“

Program IMPACT 2023 je výsledkem kolektivních úvah a předcházely mu konzultace a diskuse, do nichž se zapojily všechny ekosystémy Veolie a v prvé řadě zaměstnanci. „Mezi podnětem, jenž vzešel od Antoina Frérota, generálního ředitele a předsedy správní rady Veolie, který nás požádal, abychom se ve spolupráci s maximálním počtem zaměstnanců zamysleli, jak by měl vypadat náš další strategický plán po skončení období 2016–2019, a představením programu IMPACT 2023 uplynuly prakticky dva roky,“ vzpomíná Jean-Christophe Taret, ředitel Veolie pro strategii. Proto Veolia zahájila již v roce 2018 proces kolektivní diskuse pod názvem „Inspire“ za účelem pregnantního pochopení zásadních výzev, které bude nutno řešit v rámci dalšího programového období, a shromáždění návrhů zaměstnanců pro stanovení priorit dalšího postupu. Veolia do této celofiremní diskuse nejprve zapojila několik set talentovaných odborníků z řad zaměstnanců, k nimž se následně přidalo 500 členů nejvyššího vedení ze všech zón a obchodně-provozních jednotek, a nakonec přišel na řadu vrcholový management Veolie. Po této velmi poučné etapě skupina provedla důkladný přezkum portfolia svých činností, jehož výsledkem byly tři typy strategií, které se staly těžištěm programu pro následující čtyřleté období: činnosti, které je nutno výrazně zrychlit, činnosti, jež bude třeba optimalizovat a přiměřeně rozvíjet, a konečně činnosti, které bude nutno utlumit nebo opustit.

Celý rok 2019 proběhl ve znamení sestavování strategického plánu jako takového a podrobné kalkulace cílů.

„IMPACT 2023 je plán, jehož úkolem je sdružovat,“ shrnuje jednou větou Jean-Christophe Taret. „Stanoví jasný rámec a přitom vychází z iniciativ a návrhů vzešlých přímo z terénu, což dokládá silnou podporu takovéhoto přístupu ze strany zaměstnanců, s nimiž byl nový strategický plán konzultován, a jsou důkazem toho, že se zaměstnanci ztotožňují s posláním Veolie, jehož konkrétním vyjádřením je iniciativa ,Pečujeme o světové zdroje’, a jsou si vědomi vysoce náročných požadavků, které jsou na ně v souvislosti s tímto posláním kladeny. Odhodlání zaměstnanců a jejich zaujetí pro věc se odráží i v míře jejich zapojení, která v roce 2019 vzrostla na 85 %.“

Komplexní a kvantifikovatelná výkonnost

 Veolia hodlá i nadále vykazovat solidní finanční výkonnost, což vyžaduje plnění ambiciózních výkonnostních cílů ve všech ostatních oblastech, které jsou součástí jejího ekosystému. Na základě diskusí, které proběhly v období 2018–2019 v souvislosti s přípravou znění její raison d’être, Veolia stanovila 18 specifických ukazatelů výkonnosti (viz diagram), jež vycházejí z Cílů udržitelného rozvoje OSN a pokrývají korporátní výkonnost ve službách pěti hlavních zúčastněných stran skupiny, k nimž patří akcionáři, zaměstnanci, klienti, planeta a společnost. Tento závazek vyžaduje, aby Veolia stanovila pro každou zúčastněnou stranu stejně náročná kritéria, protože každé z nich přikládá stejnou míru důležitosti. „Z tohoto důvodu nemáme právo na omyl,“ říká Jean-Christophe Taret. Tyto ukazatele, které budou každoročně vyhodnocovány nezávislým orgánem, budou mimo jiné použity pro stanovení variabilní části mzdy manažerů skupiny. Panel hodnoticích ukazatelů, na jehož sestavení se rovněž podílela platforma „Critical Friends“ Veolie a který byl projednán na zasedání výkonného výboru COMEX a následně schválen správní radou společnosti Veolia, odráží vysoké ambice nejnovějšího programu, který bude sloužit jako základ pro řízení a provádění nového strategického plánu.

„Chtěli jsme vytvořit takový plán, který osloví úplně všechny, kdo budou mít co do činění s jeho realizací,“ vysvětluje Jean–Christophe Taret, „to znamená plán, který bude smysluplný jak pro naše zaměstnance, tak i pro zúčastněné strany, které jej vezmou za svůj. Je výsledkem našich znalostí a dosavadních zkušeností a rovněž odráží naši silnou firemní kulturu. V neposlední řadě je i vysoce inspirativní, protože výzvy, na něž chceme reagovat a podílet se na jejich řešení (což zvláště platí pro problematiku změny klimatu a znečišťování), jsou jasně identifikované a mají zásadní význam pro další osud nás všech.“

18 ukazatelů našeho udržitelného podnikání

V souladu s definovanou podstatou skupiny Veolia jsme si stanovili 18 specifických cílů udržitelného podnikání. Zavázali jsme se k jejich plnění ve spolupráci a ve prospěch zúčastněných stran, které dělíme do 5 kategorií.

 

Zapojení všech subjektů ve skupině

Pro úspěšnou implementaci a realizaci plánu „v terénu“ bylo nově vytvořeno Ředitelství pro podporu oborů činnosti a výkonnosti, jehož úkolem bude kontrola a poskytování podpory, aby bylo možno identifikovat dopadové iniciativy a vyhodnocovat schopnost Veolie je implementovat v širším měřítku.

„Poskytujeme  nezbytnou podporu jednotlivým subjektům (tj. obchodně- ekonomickým jednotkám typu business units), aby bylo možno realizovat celofiremní strategii a zajistit její maximální dopad,“ upřesňuje Pierre Ribaute, ředitel Veolie pro podporu činností a výkonnosti oborů podnikání. „Všichni odborníci naší skupiny pochopitelně nepracují ve vrcholovém managementu Veolie, ale působí v našich obchodně-ekonomických jednotkách; my o nich dobře víme, známe jejich kvality, a proto neváháme se na ně v případě potřeby obrátit, aby přímo v terénu přiložili ruku k dílu,“ zdůrazňuje Pierre Ribaute.

V běžné praxi to konkrétně znamená, že toto ředitelství bude řídit jednotlivé obory činnosti a profese v klíčových oblastech – to znamená v oblasti obchodu, technologií, vědec- kých a technických poznatků, výkonnosti a operativy – za účelem dosažení maximálně proaktivního způsobu spolupráce s jednotlivými BUs.

„Ve spolupráci s jednotlivými BUs stanovíme prioritní tematické okruhy pro období do roku 2023 a následně vybereme témata, na něž se společně zaměříme,“ doplňuje Pierre Ribaute.

Po stanovení prioritních témat bude nutno specifikovat typy podpory, kterou bude ta či ona BU potřebovat. Například, je-li cílem některé BU vstup na trh s nebezpečným odpadem, vedení odpovídá za úspěšnou realizaci tohoto cíle tím, že poskytne nejlepší nástroje a mechanismy, které jsou k dispozici. „V rámci zvažovaného podpůrného obchodního modelu bude nutno posoudit, jakým způsobem bude možno vytvářet přidanou hodnotu, přičemž budeme vycházet z analýzy zkušeností Veolie s prosazováním v oblasti odpadového hospodářství v konkrétní zemi či regionu,“ vysvětluje Pierre Ribaute. „Tímto způsobem budeme moci naši klientům garantovat, že Veolia implementuje na lokální úrovni to nejlepší ze svého odborného know-how a nasadí veškeré síly a prostředky, aby mohla poskytovat co nejkvalitnější služby.“

Inovace s využitím kolektivní inteligence

Nejnovější strategický plán rovněž sleduje urychlení procesu inovace, aby bylo možno co nejefektivněji naplňovat poslání Veolie s maximálním možným dopadem. „Z ekologické efektivity a dopadu lidské činnosti na život v regionech, kde Veolia působí, učiníme hybnou sílu inovace,“ vysvětluje Olivier Brousse, ředitel Veolie pro strategii a inovace. Každý zaměstnanec – bez ohledu na to, v které zemi pracuje – je pro nás cenným zdrojem inspirace v podobě nových podnětů, nápadů a hlavně řešení, jež mohou přinést novou přidanou hodnotu. Naším cílem je propojit tuto individuální inteligenci, a vytvořit tak „radar“ inovace na mezinárodní úrovni. Působnost Veolie v 75 zemích světa z ní činí výsadního partnera nejvýznamnějších podniků v rámci jejich oboru podnikání (petrochemický průmysl, zemědělsko-potravinářský komplex aj.), z čehož vyplývá její přímá provázanost se zásadními problémy, které tyto významné průmyslové podniky musí řešit. To je ostatně důvod, proč bylo do plánu IMPACT 2023 zařazeno 6 nedůležitějších výzev1 současného a budoucího světa, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro podporu kreativity týmů a využití inovací. Důvodem pro zařazení těchto globálních výzev do nejnovějšího strategického plánu byla jejich důležitost pro budoucnost naší planety a jejích obyvatel a rovněž skutečnost, že odborné kompetence zaměstnanců Veolie a jejich tvůrčí potenciál může být využit ve prospěch diferencovanějšího a efektivnějšího přístupu, jehož výsledkem bude nabídka konkrétních, funkčních a tržně uplatnitelných řešení.

„Jakožto průkopníkům inovativních řešení nám připadá nelehký úkol, jehož cílem je vytvoření rovnováhy mezi stávajícími a budoucími obory činnosti, vyvážený přístup k našim pěti hlavním zúčastněným stranám a udržení stability v obdobích hospodářského růstu i obdobích krize, jako je například ta současná způsobená pandemií koronaviru, a přitom neztrácet ze zřetele naši raison d’être, která slouží jako „kompas“ směrující naše další kroky, “tvrdí Olivier Brousse.

Od společensky užitečné firmy k podniku, který se stane referencí z hlediska ekologické transformace

V době epidemické krize způsobené novým koronavirem, který se šíří bezprecedentní rychlostí po celém světě, Veolia mobilizuje v mezinárodním měřítku své síly a organizační struktury, aby zajistila kontinuitu dodávek životně důležitých služeb, jako je zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod, zajištění odpadového hospodářství, dodávek elektrické energie a s tím souvisejících energetických služeb, dezinfikování budov a provozních zařízení... Tyto základní služby musí bezpodmínečně fungovat právě v době epidemie, bez ohledu na ztížené podmínky!

„Občanská společnost je znepokojená více než kdy jindy, protože ztratila opěrné body a jistoty, na něž doposud spoléhala,“ dodává Olivier Brousse.

Jenomže Veolia, která má ve Francii status provozovatele životně důležitých služeb (a ve Spojeném království je zařazena do kategorie „Key worker“, což je označení pro poskytovatele základních služeb), je součástí těchto opěrných bodů, na něž společnost spoléhá. Proto Veolia povýšila problematiku zdravotní nezávadnosti na jedno z nosných témat procesu inovace.

„Potřeba zdravotně nezávadných potravin a právo dýchat kvalitní vzduch jsou výzvy související s ochranou zdraví obyvatelstva, přičemž epidemie koronaviru ještě zdůraznila naléhavost těchto problémů, a klade zvýšené nároky na akceschopnost Veolie a potažmo její schopnost přicházet s nabídkou inovativních řešení,“ podotýká Olivier Brousse. „Pokud se nám podaří dokázat, že naše raison d’être a především 18 výkonnostních ukazatelů, které jsme zakotvili v našem novém strategickém plánu, mají konkrétní pozitivní dopad, a jsou tudíž možným východiskem z této bezprecedentní krize, naše skupina z ní vyjde jako skutečný symbol a pojem v oblasti řešení výzev celospolečenského charakteru. Jako maják, který udává směr v době, kdy celý svět prochází těžkou zkouškou. Tento náročný proces si nepochybně vyžádá vysoké nasazení každého z nás, ale díky tomu splníme to, co se od nás jako od společensky odpovědné firmy očekává.“


1Zdraví a nové znečišťující látky; adaptace na změnu klimatu; nové cykly surovin; zabezpečení zdravotně nezávadných potravin a ochrana životního prostředí; nové energetické služby; nové digitální nabídky.