Češi vnímají recyklaci vody jako jeden z nejefektivnějších nástrojů v boji proti suchu

Při řešení nedostatku vody má recyklace prioritu. Shodnou se na tom jak odborníci, tak veřejnost. V průzkumu agentury IBRS pro společnost Veolia se 95 % respondentů vyjádřilo pro větší využívání recyklované vody, a to především v průmyslu. Recyklaci vody respondenti vnímají jako jeden z nejúčinnějších nástrojů v boji proti suchu a nedostatku vody, spolu s obnovou a ochranou mokřadů a využíváním dešťové vody. Naopak opatření, která by omezovala jejich vlastní komfort, spotřebu a chování, jsou výrazně méně populární. Technická i ekonomicky přijatelná řešení pro recyklaci vody již existují, v oblasti legislativy došlo nedávno k výraznému posunu. 

Veřejnost vnímá nedostatek vody spíše jako celorepublikový problém, nikoliv nebezpečí, které by se dotýkalo jejich blízkého okolí: 73 % dotázaných si myslí, že v České republice je nedostatek vody, zatímco v jejich kraji je nedostatek vody jen podle 54 % respondentů (podle obyvatel Prahy, která nedostatkem vody netrpí, je to pouze 32 %). S tím souvisí skutečnost, že lidé nejvíce podporují taková opatření proti suchu, která neomezují jejich komfort. Podporují především zachycování dešťové vody pro zalévání zahrad a obnovu a ochranu mokřadů. Největší podpoře se těší větší využití recyklované vody v průmyslu. To jako nejefektivnější nástroj boje proti suchu vybrala více než třetina dotázaných. 

 

Využití především v průmyslu 

Recyklovaná voda je odpadní voda, která byla vyčištěna na čistírně odpadních vod. Svou kvalitou může dosahovat až kvality vody pitné. V Česku vodohospodářské společnosti vrátí do vodních toků ročně více jak 750 mil. metrů krychlových vyčištěné odpadní vody bez dalšího využití, i přesto, že teoreticky by se tato voda mohla dále využívat. 

Reálně se voda v domácnostech nespotřebovává, ale po použití se vrací zpět do vodních útvarů. O skutečné spotřebě vody můžeme hovořit především v energetice a průmyslu, kde dochází k odparu vody či transferu vody do výrobků. Právě zde má recyklace největší smysl, což je dáno i tím, že průmysl a energetika v souhrnu využívají více jak dvojnásobek povrchové vody, než obor vodovodů a kanalizací. říká
Ondřej Beneš
obchodní a technický ředitel společnosti Veolia pro oblast vody.

Ke snadnějšímu využívání recyklované vody může pomoci zákon, který Evropský parlament schválil 13. května 2020. Recyklace vody je oproti přímému využívání vody podzemní či povrchové stále relativně nákladná. Realizované projekty ale ukazují, že v některých případech se už i v současnosti může jednat o ekonomicky zajímavou investici. 

Trend využití recyklované vody je jednoznačný. Každých pět let dojde k zdvojnásobení celosvětového trhu s recyklovanou vodou. Navíc již nyní existují zákazníci, kteří uvažují v kontextu 5-10 let a jsou si vědomi toho, že recyklací snižují riziko expozice vůči dopadům budoucí nedostatečné kapacity zdrojů povrchové a podzemní vody. říká
Ondřej Beneš

Průkopníci z greenu 

Větší využití recyklované vody je možné i ve službách jakými jsou myčky aut nebo pro zavlažování velkých travnatých ploch. Jeden z prvních příkladů využití recyklované odpadní vody v České republice se nachází na golfovém hřišti v Praze Vinoři. Upravená voda pro zavlažování pochází z nedaleké čistírny odpadních vod v Kbelích. Situace v Česku naopak zatím nenahrává většímu využití recyklované vody v zemědělství nebo v domácnostech. Potenciál jejího využití jako vody pitné je zcela minimální. 

 

Příliš čistá voda

Právě vůči konzumaci recyklované vody, která neprošla přirozenou filtrací v půdě, totiž existuje odvěká psychologická bariéra. To potvrzuje i průzkum, recyklovanou vodu by rozhodně ochutnalo pouze 14 % dotázaných (41 % spíše ano). Zábrany ale postupně mizí, ruku v ruce s technologickým pokrokem.

 

Dnes umíme vyrobit ultračistou vodu. Je tak čistá, že kdybychom ji chtěli pít, museli bychom do ní dodat minerály. Rozhodli jsme se to ukázat na projektu Erka, prvního piva vyrobeného z recyklované vody. Používáme vyčištěnou vodu z pražské čistírny, která projde 3stupňovou úpravou včetně tzv. reverzní osmózy (ta zajišťuje i chod našich ledvin) a desinfekce a poté je využita pro uvaření piva, uzavírá

Ondřej Beneš

O průzkumu: 
Průzkum IBRS pro společnost Veolia zaměřen na využívání recyklované vody v České republice. Online CAWI dotazování na reprezentativním vzorku 1000 respondentů ve věku 18+ (pohlaví, věk, region). Sběr dat probíhal mezi 8.-12.6.2020. 

 

----

Skupina Veolia je světovým poskytovatelem environmentálních služeb. S více než 179 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro vodohospodářské, odpadové a energetické hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
 

V roce 2019 zásobovala skupina Veolia 98 milionů obyvatel pitnou vodou, 67 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila skoro 45 milionů MWh energie a zhodnotila 50 milionů tun odpadů. V roce 2019 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 27,189 miliardy eur.

www.veolia.com