VEOLIA spolupracuje na projektu REEF 2W v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE

V roce 2017 VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., jako jeden z jedenácti žadatelů pocházejících z různých regionů Evropské unie podepsala dohodu o partnerství v programu Interreg CENTRAL EUROPE, jenž se zaměřuje na zlepšování hospodaření s energiemi v oblasti vodohospodářství.

Projektový balík týkající se činností Veolie v České republice zahrnuje návrh, ověřování a pilotní prověrky opatření vedoucích ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti vodohospodářských zařízení provozovaných Veolií zavedením nových metod hospodaření s komunálními odpadními vodami a organický odpadem. Kromě dalších pilotních projektů Veolia navrhne a připraví projekt, který ověří schopnost zpracovávat produkovaný bioplyn na plyn odpovídající svou kvalitou stlačenému zemnímu plynu. Další částí projektu je komplexní vyhodnocení a ověření nového systému hospodaření s kaly z komunálních čistíren odpadních vod, jehož cílem je snížit celkový produkovaný objem kalu.

Twitter: @ProjectREEF2W
Facebook: https://www.facebook.com/Reef2w/