Přeměna běžného odpadu na suroviny

Díky kompletnímu řešení recyklace od sběru až po opětovné využití vyrábí Veolia z běžného odpadu, jako jsou plasty, druhotné suroviny.

 

Účinný cyklus recyklace

Zužitkování běžného odpadu, jako jsou plasty, sklo a láhve, obaly od potravin, krabice atd., představuje zásadní ekologickou výzvu. V současnosti se recykluje jen 9 % plastu, přičemž jeho všudypřítomnost má zásadní dopad na životní prostředí a biodiverzitu. Veolia, jež přijala za svou koncepci cirkulární ekonomiky, tento odpad využívá a přeměňuje na druhotné suroviny, které lze zapojit do výrobního cyklu namísto nových surovin. Rozdíl mezi skládkováním a zásobováním hospodářství surovinami spočívá v recyklaci.

Veolia se může pochlubit odborným know-how a řešeními především v oblasti recyklace plastů, díky čemuž dokáže zpracovávat různé druhy pryskyřic a regenerovat je k novému použití u výrobců. 

Příklady z praxe 

  • V německém Rostocku provozuje Veolia jednotku na opětovné využití plastového odpadu, která recyklací polyetylen tereftalátu (PET) dává nový život použitým láhvím.

 

  • Továrna Veolie s uzavřeným cyklem ve Velké Británii se specializuje na recyklaci polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE), která oproti výrobě láhví z nových materiálů přináší až 75% úsporu energie.

V České republice...

Nejen plasty, ale i odpady a vedlejší produkty je možné recyklovat:

  • Veolia v České republice využívá čistírenské kaly (odpad, který vzniká během čistění odpadních vod) pro výrobu bioplynu – kogenerační výroba tepla a elektřiny.
  • Veolia Energie produkuje tavnou strusku jako vedlejší produkt spalování uhlí. Tento materiál je vhodný pro další využití jako tryskací písek
  • Veolia Energie v České republice také recykluje popílek po spalování uhlí. Materiály vyrobené z recyklovaného popílku lze využít ve stavebnictví a pří výstavbě silnic jako samonivelační hmoty či povrchy vozovek

Čísla

  • Při své činnosti zajišťuje společnost k dalšímu využití 80-90 % z celkového množství odpadů převzatých od skupinových zákazníků, a to buď materiálovému nebo energetickému.
  • 100 %  Díky využívání čistírenských kalů je pražská Ústřední čistírna odpadních vod energeticky zcela soběstačná, vyrobila dokonce více „zelené energie“ než sama spotřebovala 

1 miliarda

počet plastových láhví, které každoročně zrecykluje rostocký závod

Více než 350 000 tun

množství plastového odpadu, který skupina zrecyklovala na celém světě v roce 2019

113 000 tun ekvivalentu CO2

množství emisí, které se každoročně uspoří recyklací plastových lahví v Rostocku

Mnohostranná výkonnost dává vzniknout řešením s vysokým dopadem ve prospěch všech

Ekologická transformace znamená nesledovat jen a pouze ekonomickou a finanční výkonnost, nýbrž pracovat i na environmentální, společenské, obchodní a sociální rovině výkonnosti. Mnohostranná výkonnost znamená dosahovat dokonalé rovnováhy mezi všemi těmito faktory, které pro nás představují nedělitelný celek.

Naše výkonnost v sociální rovině 

Získávání nového know-how a obchodních znalostí a zkušeností

 Naše výkonnost ve společenské rovině

Výroba recyklovaných materiálů splňujících standardy bezpečnosti 

Naše environmentální výkonnost

Snižování emisí CO2 a závislosti na palivech; omezování spotřeby přírodních zdrojů

Naše obchodní výkonnost

Zajištění dostupnosti druhotných surovin za konkurenceschopnou cenu

Naše ekonomická a finanční výkonnost

Růst obratu a zvyšující se investiční kapacita

Naše další aktivity