Zadržování CO2 a revitalizace půdy

Díky zapojení do světové sítě výzkumu a inovací v agroekologické praxi přispívá Veolia novátorskými řešeními ke zvyšování schopnosti zemědělské půdy zachycovat uhlík a podporuje používání organických hnojiv.

 

Využívání udržitelných metod k revitalizaci půdy

Půda spolu s rostlinami a oceány hraje zásadní roli v zadržování a ukládání uhlíku ve formě organické hmoty. Ze zemědělského hlediska tento organický uhlík pomáhá zlepšovat úrodnost půdy i další její vlastnosti. Některé postupy intenzivního zemědělství vedou k poškozování orné půdy a narušování jejího organického obsahu. Klíčem ke zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, která v ní zadržuje a váže atmosférický uhlík, je pokrok v agroekologických postupech a širší využívání organických hnojiv pocházejících z bioodpadu.

Veolia se těmito otázkami zabývá na různých úrovních. Podílí se například na mezinárodním výzkumném programu „4 na 1000“, pro který navrhuje inovační řešení vázání (sekvestrace) uhlíku v zemědělské půdě. Zaměřuje se rovněž na zpracování bioodpadu a jeho transformaci na organické hnojivo, například kompost, což je spolehlivý a udržitelný způsob revitalizace vyčerpané půdy.

Příklady z praxe 

  • Veolia je zapojena do výzkumného projektu QualiAgro, který si vytyčil cíl zlepšit kvalitu různých druhů komunálního kompostu z hlediska agronomického, environmentálního a zdravotního a zvýšit jeho schopnost udržet a obnovit úrodnost půdy.

 

  • Veolia podporuje mezinárodní „Iniciativu 4 na 1000 – půdy pro potravinovou bezpečnost a klima“, která usiluje o každoroční zvýšení obsahu uhlíku v zemědělské půdě o 0,4 %.

25 %

celosvětový podíl emisí CO2 absorbovaný půdou

24 %

celosvětový podíl do jisté míry degradované půdy včetně asi poloviny zemědělské půdy

700 000 tun

množství kompostu, který z odpadu každoročně vyprodukuje naše specializovaná dceřiná firma SEDE

Mnohostranná výkonnost dává vzniknout řešením s vysokým dopadem ve prospěch všech

Ekologická transformace znamená nesledovat jen a pouze ekonomickou a finanční výkonnost, nýbrž pracovat i na environmentální, společenské, obchodní a sociální rovině výkonnosti. Mnohostranná výkonnost znamená dosahovat dokonalé rovnováhy mezi všemi těmito faktory, které pro nás představují nedělitelný celek.

Naše výkonnost v sociální rovině 

Rozvoj inovační kapacity a odborné způsobilosti s vysokou přidanou hodnotu

 Naše výkonnost ve společenské rovině

Pomoc zemědělským podnikům s osvojováním udržitelných postupů 

Naše environmentální výkonnost

Obnova úrodnosti degradované půdy; zvyšování množství atmosférického uhlíku uloženého v půdě

Naše obchodní výkonnost

Omezování používání chemických hnojiv; zvyšování výnosů z půdy

Naše ekonomická a finanční výkonnost

Růst obratu a zvyšující se investiční kapacita

Naše další aktivity